Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania OR.272.15.2012

 

Słupca, dnia 28.12.2012 roku

Starostwo Powiatowe w Słupcy

ul. Poznańska 16

62-400 Słupca

Tel.: 63 275 86 00

Fax.: 63 275 86 69

www.powiat-slupca.pl

powiat@powiat-slupca.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Starostwa Powiatowego
w Słupcy i jego jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO”.

Numer referencyjny: OR.272.15.2012.

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano
do realizacji zamówienia poniższą ofertę:

Oferta oznaczona nr 1:

DUON Marketing and Trading S.A.

ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

Oferowana cena: 393 706,96 zł brutto (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześć 96/100).

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert. Najkorzystniejsza oferta cenowa – oferta uzyskała największą ilość punktów.

Kryterium 100% cena – oferta uzyskała 100 punktów.

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1.      GRUPA OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Sp. z o. o., ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

2.      Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o. o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

3.      PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty
(Wykonawca)

Liczba punktów
w kryterium cena

Łącznie

1
 DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

100

100

2
GRUPA OBROTU ENERGIĄ
ELEKTRYCZNĄ Sp. z o. o.
ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

88,70

88,70

3
Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o. o.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

94,99

94,99

4
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

94,88

94,88

 

*Niniejsza numeracja powstała na podstawie odczytywania kolejności podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 wskazanej ustawy.

 

                                                                                                                        STAROSTA 

                                

                                                                                                                     /-/ Mariusz Roga