Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.3.2014 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2014"

Nr sprawy: OR.272.3.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2014”

ZAMAWIAJĄCY

1.   Zamawiającym jest Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

2.   Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.3.2014. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Kompletny SIWZ wraz z jej załącznikami poniżej w załączeniu: