Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zamówieniu "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2016 roku"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-slupca.pl


Słupca: Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
Powiatu Słupeckiego w 2016 roku


Numer ogłoszenia: 37329 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

X zamówienia publicznego

    zawarcia umowy ramowej

    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

 

Kompletne ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w tym miejscu