Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.5.2016 "Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 157097-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupca

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego...

Termin składania ofert: 2016-08-17


Numer ogłoszenia: 167269 - 2016; data zamieszczenia: 28.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157097 - 2016 data 26.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, fax. 063 2758669.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
 • W ogłoszeniu jest: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ust. 5. Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji na roboty budowlane,
  do którego On się zobowiązuje.
 • W ogłoszeniu powinno być: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ust. 5. Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać okres rękojmi na wykonane prace projektowe, do którego On się zobowiązuje.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
 • W ogłoszeniu jest: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA
  I SPOSOBU OCENY OFERT ust. 1 lit. b) Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu rękojmi będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu gwarancji, jaki został przedstawiony w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium rękojmia.
 • W ogłoszeniu powinno być: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT ust. 1 lit. b) Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu rękojmi na wykonane prace projektowe będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu rękojmi, jaki został przedstawiony
  w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace projektowe.

 

   STAROSTA

/-/ Mariusz Roga