Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr OR.272.4.2016 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - wykonanie odwodnienia termo i h

Słupca, dn. 2 sierpnia 2016 roku

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.4.2016

 

Dotyczy:informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.4.2016 na: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - wykonanie odwodnienia termo i hydroizolacji fundamentu oraz prace malarskie"

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.4.2016 „Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - wykonanie odwodnienia termo i hydroizolacji fundamentu oraz prace malarskie", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Włodzimierz Borowski i Zbigniew Borowski - wspólnicy spółki cywilnej: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy, ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów;oferujących realizację przedmiotu zamówienia za 74 062,55 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 17 034,39 PLN; razem brutto: 91 096,94 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 94/100 PLN brutto) oraz udzielających 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100 pkt.).

 

Pozostałe złożone oferty:

-------

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA

Liczba pkt. w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE PRACE BUDOWLANE (materiały i robocizna)

RAZEM

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c.
Włodzimierz i Zbigniew Borowscy ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów

95,00

5,00

100,00

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) uPzp „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".

 

 

 

 

Z poważaniem

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga