Przetargi nieograniczone

Modyfikacja (nr 2) treści SIWZ OR.272.5.2016 "Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Słupca, dn. 11 sierpnia 2016 roku

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2016 „Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Modyfikacja treści SIWZ

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia się treść SIWZ OR.272.5.2016 „Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

  • w Załączniku nr 8 do SIWZ OR.272.5.2016 „wzór umowy" zmienia się zapis § 8 ust. 3 „Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu polisę potwierdzającą ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 50000 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność materialną Wykonawcy i osób z nim współpracujących przy wykonaniu Umowy, z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej", w ten sposób, że otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu polisę potwierdzającą ubezpieczenie firmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50000,00 zł. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność materialną Wykonawcy i osób z nim współpracujących przy wykonaniu Umowy";
  • w Załączniku nr 8 do SIWZ OR.272.5.2016 „wzór umowy" dodaje się w § 8 ust. 7a o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu osiągnięcia optymalnych rozwiązań projektowych umożliwiających realizację kosztorysów inwestorskich do kwoty nie większej niż 23000000,00 zł brutto".

 

W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ OR.272.5.2016 „wzór umowy" otrzymuje brzmienie określone w załączeniu.

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Załączniki:

1)      Załącznik nr 8 do SIWZ OR.272.5.2016 „wzór umowy" w brzmieniu po modyfikacji.