Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.6.2016 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3017P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie."

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

1.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.6.2016. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy,
a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

3.    Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób,
ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

4.    Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

5.    Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie
dla nich wiążąca.

 . . .

Kompletny tekst SIWZ OR.272.6.2016 znajduje się w tym miejscu.  

Załączniki nr 1-7 oraz 11 do SIWZ OR.272.6.2016

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 9 cd

Załącznik nr 10 

Załącznik nr 10 cd

Załącznik nr 10 cd

Załącznik nr 10 cd

Załącznik nr 10 cd

Załącznik nr 10 cd

Załącznik nr 10 cd