Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. OR.272.6.2016 "Roboty budowlane dotyczące drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 322084-2016 z dnia 12-10-2016 - Słupca
1. Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3017P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie.Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45....
Termin składania ofert/wniosków: 28-10-2016

Ogłoszenie nr 326523 - 2016 z dnia 2016-10-19 r. Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIUNumer: 322084
Data: 12/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPowiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powi-slupca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, by czynności polegające| na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli ich wykonywanie polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1Kodeksu Pracy - (o ile nie będą wykonywane prze daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej), były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym: a) Wykonawca Podwykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania protokołu odbioru oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej SIWZ, b) Zamawiający ma prawo w uzasadnionych okolicznościach dokonać sprawdzenia wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku związanego z zatrudnieniem na umowę o pracę, c) Wykonawca Podwykonawca ma obowiązek udokumentowania, na żądanie Zamawiającego w inny sposób niż za pomocą oświadczenia, o którym mowa powyżej w lit. a), wypełnienia obowiązku związanego z zatrudnianiem na umowę o pracę, w szczególności przedstawiając w tym zakresie stosowne dokumenty, jak również umożliwić Zamawiającemu dokonanie na placu budowy kontroli wywiązywania się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku, d) nie udokumentowanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę w sytuacjach, kiedy jest to wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy, w szczególności poprzez nie wywiązanie się z obowiązków wymienionych powyżej w lit. a) i c) niniejszego ustępu, skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. W związku z obowiązkiem Wykonawcy Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału II SIWZ (par. 1 ust. 5 umowy) ustala się co następuje: 1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ, 2)jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 11 SIWZ (par.1 ust. 5 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę; b) w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w rozdziale II ust. 11 SIWZ (par. 1 ust. 5 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, c) brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo. 3) brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

STAROSTA 

/-/ Mariusz Roga

 

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w formacie pdf