Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.6.2016 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrows

Słupca, dnia 28.10.2016 r.

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

  .........................................

  (Pieczęć Zamawiającego)

   

Nr post.: OR.272.6.2016                                  

                                               

              Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2016 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie "

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), Zamawiający  informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 143.240,00 zł (brutto) - słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych zero groszy.

W postępowaniu złożono 1 ofertę o następującej cenie:

- 215.250,00 złotych brutto, słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy.

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie powtórzyć procedurę przetargową.

 

w/z STAROSTY 

Szymon Grzywiński 

Wicestarosta

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OR.272.6.2016 w formie pdf.