Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.8.2016 ""Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska-Orchowo"

 

Słupca, dn. 03.01.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................               

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska-Orchowo", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.8.2016)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

Pytanie 1

Dotyczy projektu umowy.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

 

Pytanie 2

Dotyczy § 11 pkt 3 projektu umowy.

W związku z dużym zakresem robót oraz terminem zakończenia zadania przypadającego
na 20.10.2017 r.  Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego). Brak możliwości rozliczeń częściowych obciąża nadmiernie kosztami Wykonawcę oraz powoduje konieczność przyjęcia
do wyceny przez oferentów znacznych kosztów na bieżące finansowanie wykonania robót, których nie będzie można rozliczyć w krótkim czasie co w konsekwencji będzie narażało Zamawiającego
na zdecydowanie większe koszty inwestycji (tzw. „koszt pieniądza", kredytowanie) i tym samym sztuczne i niepotrzebne pod kątem dyscypliny finansów publicznych zwiększenie wartości ofert Wykonawców.

 

Pytanie 3

Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt 3 projektu umowy.

Powołując się na zasadę równości Stron Wykonawca wnosi o obniżenie poziomu kary za odstąpienie od umowy do poziomu § 12 pkt 1 ppkt 3 projektu umowy.

 

Pytanie 4

Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt1-2 oraz 4-8 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar w w/w pkt projektu umowy. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt.

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Ad. 1.

Wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1 wzoru umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym niezmiennym przez cały okres realizacji inwestycji, z wyjątkiem okoliczności szczegółowo określonych w ustawie Prawo zamówieniach publicznych.

 

Ad. 2

Rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi jednorazowo.

 

Ad. 3.

Treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie pozostaje bez zmian.

 

Ad. 4.

Treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie pozostaje bez zmian.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Wyjaśnienie SIWZ w wersji pdf znajduje sie w tym miejscu.