Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.8.2016 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030 P na odcinku Wólka Orchowska - Orchowo"

 

Słupca, dn. 26 stycznia 2017 roku

POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2016

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030 P na odcinku Wólka Orchowska - Orchowo", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2016

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3030 P na odcinku Wólka Orchowska - Orchowo", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2016, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Wielobranżowy „TRANS - BRUK Marek Begier z siedzibą w Nekli, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 867 224,57 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 199 461,65 PLN; razem brutto: 1 066 686,22 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć 22/100 PLN brutto) oraz udzielającego 83-cio trzy miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (99,52 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 99,52 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

1)   STRABAG Sp. z o. o.: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA

Liczba pkt. w kryterium
RĘKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (materiały i robocizna)

RAZEM uzyskane pkt.

1.

STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

54,60

40,00

94,60

2.

Zakład Wielobranżowy „TRANS - BRUK" Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla

60,00

39,52

99,52

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 01.02.2017 r.

 

 

Z poważaniem

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

1.    Wykonawcy:

a)   STRABAG Sp. z o. o.; ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;

b)   Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier: ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla;

2.    aa / OR

 

Do wiadomości:

1.      STRABAG Sp. z o. o. PC Centrum Oddział Poznań; ul. Obornicka 235 B, 60-650 Poznań.

 

Informacja o wyborze w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.