Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu GKK.272.2.2017

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 51928-2017 z dnia 27-03-2017 - Słupca
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych

z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek

i użytków dla ...

Termin składania ofert/wniosków: 04-04-2017

 

Ogłoszenie nr 54042 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.

Słupca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 51928
Data: 27/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starosta Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail organizacyjny@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu prac geodezyjnych oraz kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 37 obrębów gminy Zagórów były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
W ogłoszeniu powinno być: 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu prac geodezyjnych oraz kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 24 obrębów gminy Ostrowite były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.