Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej dot. GKK.272.3.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budy

 

Słupca, 26 kwietnia 2017 r.

STAROSTA SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.3.2017

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Orchowo", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.3.2017

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Orchowo", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.3.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Mateusza Sawickiego i Rafała Siwkę będących wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka z siedzibą w Gnieźnie; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno, oferujących realizację przedmiotu zamówienia za 140 000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 32 200,00 PLN; razem brutto: 172 200,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych zero groszy) oraz udzielających 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.


UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ich oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

Pozostałe złożone oferty:

1)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej: BIURO GEODEZJI s.c.; ul. Poznańska 15A, 62-400 Słupca,

2)   OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O. O., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

3)   OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o.", ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra,

4)   GEOPROFIL Sp. z o. o.; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt.
w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE USŁUGI

RAZEM uzyskane pkt.

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz
będący wspólnikami spółki cywilnej:
BIURO GEODEZJI s.c.
ul. Poznańska 15A, 62-400 Słupca

56,91

40,00

96,91

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka
będący wspólnikami spółki cywilnej:
GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

60,00

40,00

100,00

3.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O. O.
 ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

oferta odrzucona

4.

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o."
 ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

54,55

40,00

94,55

5.

GEOPROFIL Sp. z o. o.
ul.  Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

58,74

20,00

78,74

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 04.05.2017 r.

 

 

STAROSTA

 

/-/ Mariusz Roga

 Otrzymują:

1.     Wykonawcy:

a)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej: BIURO GEODEZJI s.c.; ul. Poznańska 15A,
62-400 Słupca,

b)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka;
ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno,

c)    OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O. O.,
ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

d)    OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o."; ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra,

e)    GEOPROFIL Sp. z o. o.; ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

2.     aa

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.