Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.4.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika w m. Powidz"

Słupca, 15 maja 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

Ul. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.4.2017

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika w m. Powidz", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.4.2017

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika w m. Powidz", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.4.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę IZBRUK Maciej Rybicki ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWALNY, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 680 421,72  PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 156.497,00 PLN, razem brutto 836.918,72 PLN, (słownie brutto: osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) oraz udzielającego 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

Pozostałe złożone oferty:

GOLIAT II Sp. z o. o. Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt.
w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE USŁUGI

RAZEM uzyskane pkt.

1.

GOLIAT II Sp. z o. o.
Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów

51,99

20,00

71,99

2.

IZBRUK Maciej Rybicki ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWALNY, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń

60,00

40,00

100,00

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 23.05.2017 r.

                   

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

1.     Wykonawca GOLIAT II Sp. z o. o., Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów.

2.     Wykonawca IZBRUK Maciej Rybicki ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWALNY, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń.

3.     aa.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.