Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zamówieniu dot. SR.272.1.2017 Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku

 

Ogłoszenie nr 517189-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.

Powiat Słupecki: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki, krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20 , 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-slupca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.powiat-slupca.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.powiat-slupca.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"
Numer referencyjny: SR.272.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest w szczególności materiały izolacyjne zawierające azbest, materiały budowlane zawierające azbest oraz inne odpady zawierające azbest powstałe m.in. przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych, elementów budowlanych, ścianek działowych (np. w piwnicach) lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego, objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby, na które przyznano wnioskodawcom dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz wszystkich gmin Powiatu Słupeckiego. Zakres prac obejmuje również usunięcie płyt azbestowych, które są rozdrobnione. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu; 90512000-9 - Usługi transportu odpadów; 45262660-5 - Usuwanie azbestu. 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Części 1 zamówienia: Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego. W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z: - demontażem szacunkowej ilości 180 000 kg wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie (transport zdemontowanych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko). Części 2 zamówienia: Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie. W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z: - odbiorem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie szacunkowej ilości 517 500 kg zdeponowanych wyrobów zawierających azbest odebranych od ich posiadaczy (transport odebranych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko). 4. Zamawiający w przedmiocie zamówienia również wymaga od Wykonawcy: w zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia - określenia o jakim europejskim standardzie emisji spalin (klasie spalin) wykorzysta środki transportu do realizacji zamówienia. 5. Ponadto, Wykonawca w ramach ceny ofertowej w zakresie części 1 i części 2 zamówienia winien m.in. zapewnić również: 1) organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców określającą ilość materiału do unieszkodliwienia, 2) organizację i zabezpieczenie placu robót, 3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie według wniosków wpływających od osób zainteresowanych, do wysokości określonej sumą dotacji przeznaczonej dla obszaru danej gminy. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu umowy do wykonania prac związanych tylko z demontażem wraz z transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest lub tylko z odbiorem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie bez wykonania demontażu. 9. W przypadku braku wniosków na realizację na którąkolwiek część przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy dot. tej części zamówienia, na którą nie wpłynęły wnioski. Z tytułu tego odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 10. Zamawiający podkreśla, iż określone ilości przedmiotu zamówienia w danych częściach są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. W związku z tym Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w szacowanych ilościach przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje również odszkodowanie z tytułu niewykonania umowy w ilościach szacunkowych. 11. Obszar realizacji zamówienia - nieruchomości leżące na terenie 8 gmin Powiatu Słupeckiego. 12. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umówionego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 13. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (wraz z podaniem nazwy firmy), której wykonanie powierzy podwykonawcom. 15. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu tzn. w zakresie części 1: usług demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko oraz w zakresie części 2: usług zapakowania, transportu i przekazania na składowisko były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 16. W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) ustala się, co następuje: 1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ, 2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 15 SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, b) w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w rozdziale II ust. 15 SIWZ (§ 5 ust. 7 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, c) brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo. 3) brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

II.5) Główny kod CPV: 90650000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

45262660-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-27

II.9) Informacje dodatkowe: Część 1 i część 2 przedmiotu zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zakończenie realizacji - do 27 października 2017 roku lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z tym, że termin 27.10.2017 r. jest terminem ostatecznym realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest - wydane na podstawie art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) lub na podstawie art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Zamawiający umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu Wykonawcom posiadającym uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności / działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce w drodze odpowiedniej procedury.

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeśli Wykonawca: c.1.) wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 49 500,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot tej części zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa dotyczyła łącznie prac związanych z demontażem nie mniejszej niż 90 000 kg wraz z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy. w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot tej części zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa dotyczyła transportu nie mniej niż 250 000 kg wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 137 500,00 złotych brutto obejmującym łącznie prace polegające na demontażu wraz z transportem nie mniej niż 250 000 kg wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy. c.2.) posiada niezbędne środki techniczne do realizacji zamówienia, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824), c.3.) dysponuje wagą przewoźną o udźwigu powyżej 1 Mg wraz z aktualnym dokumentem legalizacji. Zamawiający pod pojęciem dokumentu legalizacji rozumie deklaracje zgodności producenta, której ważność wynosi 3 lata licząc od 1 stycznia roku następnego po wyprodukowaniu wagi lub świadectwo legalizacji ponownej, którego ważność wynosi 25 miesięcy, c.4.) dysponuje minimum 3 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: /w przypadku, gdy wartość prac wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przez wszczęciem postępowania./

 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust. 3 pkt 3) niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) lit a) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, c) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3) lit a) i lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ: 1) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ ze względu na siedzibę firmy / miejsce zamieszkania Wykonawcy, na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest [również uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności / działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce w drodze odpowiedniej procedury]. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. b) SIWZ: Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) lit. c) SIWZ: 2) wykaz usług (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz, b) wykaz usług należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) „ustawy", 4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacją finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego rozdziału 7) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 8.1. ) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust. 5 pkt 8) ppkt 8.1.) niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 8) ppkt 8.1.) lit a) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, c) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 8) ppkt 8.1.) lit a) i lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Informacje dotyczące formy dokumentów: 1) oświadczenia wymienione w ust. 1, pkt 1 i 2), ust. 2, ust. 3 pkt. 2), ust. 5 pkt. 2), niniejszego rozdziału dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz dotyczące Podwykonawcy, składane są w oryginale - również oświadczenia złożone w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 90 ust. 1 „ustawy", a także dla zmiany lub wycofania oferty, 2) dokumenty inne niż oświadczenia wskazane powyżej w pkt. 1) niniejszego ustępu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3) za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 4) poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 5) ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jak również pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem - również te złożone w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, 6) gdy złożone kopie dokumentów, innych niż oświadczenia, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej ich kopii; 7) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów: 1) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, 3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców. 11. Wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ) [złożony w formie oryginału]; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania [złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie] Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 3) dokument wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację); b) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: a) w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy); b) w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: SR.272.1.2017". 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 07.06.2017 r., do godz. 10:00. 5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto [C]

60,00

Klasa emisji spalin EURO [E]

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach oraz na następujących warunkach: 1) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej (m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie lub wysokie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy; pożar, zamieszki, ataki terrorystyczne, strajki, przerwy w dostawie energii elektrycznej); wstrzymania czasowego prac przez Zamawiającego lub wstrzymania prac wskutek decyzji administracyjnej; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2) zmiany umowy mogą nastąpić także w wyniku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 3) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, 4) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty Wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty. 2. Sprawy związane ze zmianą umowy reguluje art. 144 „ustawy".

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-07, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne pisma przekazane drogą elektroniczną lub faksem wymagają niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu wysłania. 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 1) kwestie merytoryczne: Małgorzata Modrzejewska - tel. (63) 275 86 30, fax. (63) 275 86 69, e-mail: malgorzata.modrzejewska@powiat-slupca.pl; 2) kwestie formalne: Piotr Mańkowski - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69: e-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl; Kamila Wapniarska - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,e-mail: kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl 3. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - zamieszczona również na tej stronie. Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze składającymi się na nią dokumentami. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej - zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie. 2. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy. 3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum. 6. Zawartość oferty: 1) wypełniony formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SIWZ); 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum/spółka cywilna), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców; 5) Wykonawca winien do oferty przedłożyć dokument wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację); b) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 9. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były podpisane przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 07.06.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr SR.272.1.2017 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku" Nie otwierać przed 07.06.2017 r. godz. 10:30 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.06.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY 1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 2. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego - cena brutto. 3. Zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 Wykonawca jest zobowiązany: W zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: a) wycenić niżej wskazane usługi: 1) demontaż 1 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem, 2) demontaż szacunkowej ilości 180 000 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem. b) postawić wyraźnie znak „X" w tabeli klasy emisji spalin EURO przy dowolnej liczbie grup, które Wykonawca deklaruje wykorzystać do realizacji zamówienia w ramach środków transportu. W zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: a) wycenić niżej wskazane usługi: 1) transport i unieszkodliwienie 1 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest, 2) transport i unieszkodliwienie szacunkowej ilości 517 500 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest. b) postawić wyraźnie znak „X" w tabeli klasy emisji spalin EURO przy dowolnej liczbie grup, które Wykonawca deklaruje wykorzystać do realizacji zamówienia w ramach środków transportu. 4. Do cen netto w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie części 1 i części 2 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 7. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. 8. W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów. 9. Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 1. W zakresie części 1 i części 2 przedmiotu zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: A / Cena brutto [C] - 60% B / Klasa emisji spalin EURO [E] - 40% W zakresie ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. a. W kryterium cena brutto [C] oferta może maksymalnie otrzymać 60,00 pkt. W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru: C = (C1/C2) * 100 pkt. * 60% gdzie: C = liczba punktów w kryterium cena brutto, C1 = najniższa zaoferowana cena, C2 = cena oferty badanej. b. W kryterium klasa emisji spalin EURO [E] oferta może maksymalnie otrzymać 40,00 pkt. Należy określić w jakiej grupie emisji spalin EURO mieszczą się środki transportu, które Wykonawca będzie wykorzystywał na etapie realizacji zamówienia. W tym kryterium punktacja zostanie przyznana wg wartości z poniższej tabeli: Klasa emisji spalin ILOŚĆ PUNKTÓW Grupa I EURO 1 0 EURO 2 Grupa II EURO 3 10 EURO 4 Grupa III EURO 5 40 EURO 6 UWAGA!!!: 1) w przypadku zakwalifikowania wszystkich pojazdów do grupy I - Wykonawca otrzyma w kryterium E - 0 pkt; 2) w przypadku zakwalifikowania wszystkich pojazdów do grupy II - Wykonawca otrzyma w kryterium E - 10 pkt; 3) w przypadku zakwalifikowania wszystkich pojazdów do grupy III - Wykonawca otrzyma w kryterium E - 40 pkt; 4) w przypadku zakwalifikowania pojazdów do różnych grup, tzn.: a) I i II - Wykonawca otrzyma w kryterium E = 5,00 pkt; b) II i III - Wykonawca otrzyma w kryterium E = 25,00 pkt; c) I i III - Wykonawca otrzyma w kryterium E = 20,00 pkt; d) I, II i III, oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium E = 16,00 pkt; 5) w przypadku niewskazania do jakiej klasy emisji spalin należą środki transportu, które będą wykorzystane na etapie realizacji zamówienia - oferta Wykonawcy otrzyma w kryterium E = 0,00 pkt. 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich przedmiotowych kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru: Lo = C + E gdzie: Lo = łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną, C = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto, E = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium klasa emisji spalin EURO. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie; b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w ust. 1 kryteria. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia urnowy wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 3. Jeżeli wybrany Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom to do zawarcia przez niego umowy z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 4. /uchylony/. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) określenia warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. d) opis przedmiotu zamówienia, e) wyboru oferty najkorzystniejszej. 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 „ustawy" zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 6) Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 7) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 -198 g ustawy.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z m.in. pokryć dachowych, ścianek działowych lub elewacji budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej oraz garaży i innych, znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Słupeckiego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z:
- demontażem szacunkowej ilości 180 000 kg wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie (transport zdemontowanych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko).

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90650000-8, 90512000-9, 45262660-5

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-27

 

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [C]

60,00

Klasa emisji spalin EURO [E]

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Rozpoczęcie realizacji - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zakończenie realizacji - do 27 października 2017 roku lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z tym, że termin 27.10.2017 r. jest terminem ostatecznym realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu. 3. Zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 Wykonawca jest zobowiązany: W zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: a) wycenić niżej wskazane usługi: 1) demontaż 1 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem, 2) demontaż szacunkowej ilości 180 000 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem. b) postawić wyraźnie znak „X" w tabeli klasy emisji spalin EURO przy dowolnej liczbie grup, które Wykonawca deklaruje wykorzystać do realizacji zamówienia w ramach środków transportu. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: a) w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).

Część nr:

2

Nazwa:

Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zamówienia jest w szczególności wykonanie prac związanych z:
- odbiorem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie szacunkowej ilości 517 500 kg zdeponowanych wyrobów zawierających azbest odebranych od ich posiadaczy (transport odebranych odpadów zawierających azbest musi odbywać się specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej, oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.); przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko).

 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90650000-8, 90512000-9, 45262660-5

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-27

 

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [C]

60,00

Klasa emisji spalin EURO [E]

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Rozpoczęcie realizacji - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zakończenie realizacji - do 27 października 2017 roku lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z tym, że termin 27.10.2017 r. jest terminem ostatecznym realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu. 3. Zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 Wykonawca jest zobowiązany: W zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: a) wycenić niżej wskazane usługi: 1) transport i unieszkodliwienie 1 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest, 2) transport i unieszkodliwienie szacunkowej ilości 517 500 kg azbestu i wyrobów zawierających azbest. b) postawić wyraźnie znak „X" w tabeli klasy emisji spalin EURO przy dowolnej liczbie grup, które Wykonawca deklaruje wykorzystać do realizacji zamówienia w ramach środków transportu. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: b) w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.