Przetargi nieograniczone

informacja z otwarcia ofert dot. GKK.272.4.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali

 

 

Słupca, 30 maja 2017 r.

STAROSTA SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA
..........................................

 (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.4.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.4.2017 na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 9 obrębów gminy Słupca"

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 30.05.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.4.2017 na:

 

„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków
dla 9 obrębów gminy Słupca"

 

Do dnia 30.05.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 130.000,00 zł (brutto) - słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych zero groszy.

                

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty: 29.05.2017 r.)

Przedsiębiorstwo Usługowe „MARS"- Jacek Klimczak

ul. Sienkiewicza 31, 62-600 Koło

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: za kwotę 119.243,50 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 27.426,01 PLN, razem brutto 146.669,51 PLN słownie brutto: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty: 30.05.2017 r., godz. 8.20)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Artur Kuchowicz i Robert Nadgrodkiewicz będący wspólnikami spółki cywilnej: BIURO GEODEZJI s.c.; ul. 21 Stycznia 19, 62-400 Słupca

 

Oferują wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: za kwotę 79.500,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 18.285,00 PLN, razem brutto 97.785,00 PLN słownie brutto: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 3 (wpływ oferty: 29.05.2017 r.)

 

GEOPROFIL Sp. z o. o.

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: za kwotę 93.480,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. /Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT - art. 113 ustawy o VAT/, razem brutto 93.480,00 PLN słownie brutto: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 4 (wpływ oferty: 29.05.2017 r., godz. 11.00)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej: GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

 

Oferują wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: za kwotę 119.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 27.370,00 PLN, razem brutto 146.370,00 PLN słownie brutto: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 7 do GKK.272.4.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

02.10.2017 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

09.10.2017 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

17.10.2017 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga


UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 5 do SIWZ GKK.272.4.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacja z otwarcia ofert GKK.272.4.2017.