Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

Słupca, 09 sierpnia 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.6.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.6.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę - konsorcjum firm Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - lider konsorcjum, ANCHOR PBW Sp. z o.o. ul. Zastawie III, 16-070 Choroszcz; Infracon Sp. z o.o. Sp. k., ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań - członkowie konsorcjum, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 18.691.099,00  PLN netto, plus podatek VAT tzn. 4.298.952,77 PLN, razem brutto 22.990.051,77 PLN (słownie brutto: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy  pięćdziesiąt jeden złotych 77/100) oraz udzielającego 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz udzielającego 60 miesięcznej gwarancji na wyposażenie medyczne.

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

Pozostałe złożone oferty:

Climamedic Sp. z o.o. Sp. k.

Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A

05-816 Michałowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt.
w kryterium GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE

Liczba pkt.
w kryterium
GWARANCJA
NA WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Liczba pkt.
w kryterium OCENA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO 

RAZEM pkt.

1.

 

Climamedic Sp. z o.o. Sp. k.

Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A

05-816 Michałowice

 

47,91

15,00

13,80

2,00

78,71

2.

Konsorcjum firm: Komputronik Biznes Sp. z o.o. , ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - lider konsorcjum,

ANCHOR PBW Sp. z o.o. ul. Zastawie III, 16-070 Choroszcz; Infracon
Sp. z o.o. Sp. k.,  ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań - członkowie konsorcjum

60,00

15,00

 

23,00

 

2,00

100,00

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 16.08.2017 r.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

Otrzymują:

1.     Wykonawca Climamedic Sp. z o.o. Sp. k., Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A, 05-816 Michałowice

2.     Wykonawca konsorcjum firm Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - lider konsorcjum, ANCHOR PBW Sp. z o.o. ul. Zastawie III, 16-070 Choroszcz; Infracon Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań - członkowie konsorcjum

3.     aa.

Informacja o wyborze w formacie pdf dostepna jest w tym miejscu.