Przetargi nieograniczone

modyfikacja treści SIWZ wraz przedłużeniem terminu składania ofert dot. GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

Słupca, dn. 19.10.2017 r.

 

 POWIAT SŁUPECKI

 UL. POZNAŃSKA 20

 62-400 SŁUPCA

 

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.9.2017

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (GKK.272.9.2017)

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zmienia się treść SIWZ GKK.272.9.2017 „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"
w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

I.          Rozdział III SIWZ ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie:

„Zakończenie realizacji całości przedmiotu - do 29 maja 2018 roku.

1)      zgłoszenie gotowości do odbioru całości prac w celu przeprowadzenia weryfikacji: 15 maja 2018 r.,

2)      sporządzenie protokołu z weryfikacji: 22 maja 2018 r.,

3)      ostateczny termin wykonania przedmiotowych prac: 29 maja 2018 r."

Brzmienie po modyfikacji: Termin wykonania przedmiotowych prac oraz zgłoszenia gotowości do odbioru  w celu przeprowadzenia weryfikacji: 17 października 2018 r.

II.          Rozdział X  ust. 1 oraz ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie:

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 25.10.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

    Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 25.10.2017 r. godz. 10:30

 

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25.10.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

Brzmienie po modyfikacji:

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 07.11.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

  Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 07.11.2017 r. godz. 10:30

 

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.11.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego  tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

III.          Rozdział XIV ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 25.10.2017 r., do godz. 10:00.

Brzmienie po modyfikacji: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2017 r., do godz. 10:00.

IV.          Załącznik nr 7 do SIWZ - „wzór umowy" § 3. 

Dotychczasowe brzmienie:

1.    Termin zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotowych prac w celu przeprowadzenia weryfikacji: 15 maja 2018 r.

2.    Termin sporządzenia protokołu z weryfikacji: 22 maja 2018 r.

3.    Ostateczny termin wykonania przedmiotowych prac: 29 maja 2018 r.

3. Cały operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Słupeckiego celem weryfikacji.

4. Za termin zrealizowania przedmiotu umowy uważa się dzień uzyskania z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy pozytywnego Protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej Protokołem weryfikacji, całości opracowania i przyjęcie materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5.    Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy wykonanych prac, obejmujących swoim zasięgiem części wyszczególnione w Rozdziale II ust. 2 SIWZ oraz w Rozdziale I ust. I ust. 2 lit. c) „Opisu przedmiotu zamówienia" (trzy części, gdzie każdą część można wykonać w dowolnej kolejności). Po wykonaniu każdej części zostanie sporządzony protokół częściowy.

Brzmienie po modyfikacji:

1.    Termin wykonania przedmiotowych prac oraz zgłoszenia gotowości do odbioru  w celu przeprowadzenia weryfikacji: 17 października 2018 r.

2.    Cały operat techniczny podlega przekazaniu do Starosty Słupeckiego celem weryfikacji.

3.    Z czynności weryfikacji sporządza się protokół weryfikacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji następuje przyjęcie materiałów stanowiących przedmiot umowy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.    Protokół z weryfikacji prac zostanie sporządzony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie gotowości do odbioru. Ewentualne wady, usterki i braki stwierdzone w protokole zostaną usunięte w terminie 21 dni od dnia spisania protokołu.

6.    Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy wykonanych prac, obejmujących swoim zasięgiem części wyszczególnione w Rozdziale II ust. 2 SIWZ oraz w Rozdziale I ust. I ust. 2 lit. c) „Opisu przedmiotu zamówienia" (trzy części, gdzie każdą część można wykonać w dowolnej kolejności). Po wykonaniu każdej części zostanie sporządzony protokół częściowy.

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

STAROSTA
/-/ Mariusz Roga

                                                                                                 

w załączeniu:

- SIWZ w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.

- załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy" w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.

 

 

Niniejsza modyfikacja treści SIWZ w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu. 

SIWZ w brzmieniu po modyfikacji w formacie pdf.

Załącznik nr 7 "wzór umowy" w brzmieniu po modyfikacji.