Przetargi nieograniczone

modyfikacja nr 3 SIWZ GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

Słupca, dn. 07.11.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.9.2017

 

 

 

MODYFIKACJA NR 3 TREŚCI SIWZ

WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (GKK.272.9.2017)

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w celu doprowadzenia do zgodności zapisów   załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" z zapisami SIWZ, zmienia się treść SIWZ GKK.272.9.2017 „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego" w ten sposób, że wprowadza się następujące zmiany:

I.  Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia", rozdział I, ust. 2, lit. a).

Dotychczasowe brzmienie:

W zakresie terminów:

- zgłoszenie gotowości do odbioru całości prac w celu przeprowadzenia weryfikacji: 15 maja 2018 r.,

- sporządzenie protokołu z weryfikacji: 22 maja 2018 r.,

- ostateczny termin wykonania przedmiotowych prac: 29 maja 2018 r.,

Brzmienie po modyfikacji:

W zakresie terminów: termin wykonania przedmiotowych prac oraz zgłoszenia gotowości do odbioru w celu przeprowadzenia weryfikacji: 17 października 2018 r.

 

II. SIWZ rozdział X  ust. 1 oraz ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie:

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 21.11.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 21.11.2017 r. godz. 10:30

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 21.11.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

Brzmienie po modyfikacji:

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 23.11.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

  Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 23.11.2017 r. godz. 10:30

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 23.11.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

III.          SIWZ rozdział XIV ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.11.2017 r., do godz. 10:00.

Brzmienie po modyfikacji: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23.11.2017 r., do godz. 10:00.

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

                                                                                                

w załączeniu:

- SIWZ w brzmieniu po niniejszej modyfikacji,

- załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.

 

Modyfikacja nr 3 treści SIWZ w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.

SIWZ w brzmieniu po niniejszej modyfikacji w formacie pdf.

Załącznik nr 1 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.