Przetargi nieograniczone

informacje z sesji otwarcia ofert OR.272.1.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dn. 12.04.2018 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.1.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2018 na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

 

W dniu 11.04.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2018 na:


 

"Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Do dnia 11.04.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 3 071 293,00 zł (brutto)  słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1:(wpływ oferty: 11.04.2018  r., godz. 9:25)

Trakcja PRKiI S.A.

ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 3 203 482,58 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 736 800,99 zł, razem brutto 3 940 283,57 słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 57/00 zł brutto.

Udziela 84 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) /minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.1.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
  2. Zakończenie realizacji:

            1)  Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 30 września 2018 r.

            2)  Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 31 października 2018 r.

Warunki płatności:

  1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28 umowy.
  2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć
    do wystawionej przez siebie faktury:

            1)      zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

            2)      dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców; dowodem zapłaty jest kopia wykonanego polecenia przelewu.

            3)      oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z  żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

 

 STAROSTA 

/-/ Mariusz Roga

                             

UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Informacje z sesji otwarcia ofert w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.