Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OR.272.3.2018 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dnia 27 czerwca 2018 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

       (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr referencyjny post.: OR.272.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2018 na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 20.06.2018 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę o następującej cenie:  3 875 219,13 PLN brutto (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 13/100).

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 3 071 293,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy).

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

                          

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Zawiadomienie o unieważnieniu w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.