Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. GKK.272.1.2018 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego

Słupca, dnia 02 lipca 2018 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.1.2018 na: "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.1.2018, wybrano najkorzystniejszą ofertę dla każdej części.

W części nr I, II, III, IV, VI jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Geofabryka Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń, oferującą realizację przedmiotu zamówienia:

-        Część I za 70 747,97 zł netto, plus podatek VAT w wysokości (23%) 16 272,03 zł, razem 87 020,00 zł brutto (słownie brutto: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia złotych 00/100);

-        Część II za 27 992,68 zł netto, plus podatek VAT w wysokości (23%) 6 438,32 zł, razem 34 431,00 zł brutto (słownie brutto: trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100);

-        Część III za 63 284,55 zł netto, plus podatek VAT w wysokości (23%) 14 555,45 zł, razem 77 840,00 zł brutto (słownie brutto: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100),

-        Część IV za 64 536,59 zł netto, plus podatek VAT w wysokości (23%) 14 843,41 zł, razem 79 380,00 zł brutto (słownie brutto: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100),

-        Część VI za 50 439,02 zł netto, plus podatek VAT w wysokości (23%) 11 600,98 zł, razem 62 040,00 zł brutto (słownie brutto: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100).

 

Wykonawca oferuje w części nr I, II, III, IV, VI okres gwarancji na 120 miesięcy.

W części nr V jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Unigis Dawid Sienkiewicz, ul. Gullusa 12, 40-594 Katowice, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 32 477,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości (23%) zł, razem brutto 32 477,00 zł (słownie brutto: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100)

Wykonawca oferuje w części nr V okres gwarancji na 120 miesięcy.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XXII  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena brutto 60%, okres gwarancji 40%.

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, ich oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Wykonawca Geofabryka Sp. z o.o., ul. Prosta 19/5, 87-100 Toruń  uzyskał największą liczbę punktów tj. 100,00 w części nr I, II, III, IV i VI, natomiast Wykonawca  Unigis Dawid Sienkiewicz, ul. Gullusa 12, 40-594 Katowice uzyskał największą liczbę punktów tj. 100,00 w części nr V, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. W związku z powyższym zostały uznane za najkorzystniejsze.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów
w kryterium cena brutto

Okres gwarancji

/ min. 48 m-cy/

Razem liczba punktów

CZĘŚĆ I

1

Geofabryka Sp. z o.o.

ul. Prosta 19/5

87-100 Toruń

60,00

40,00

100, 00

4

Biuro Geodezji S.C.

ul. Poznańska 15 A,

62-400 Słupca

22,46

40,00

62,46

CZĘŚĆ II

1

Geofabryka Sp. z o.o.

ul. Prosta 19/5

87-100 Toruń

60,00

40,00

100, 00

2

Unigis

Dawid Sienkiewicz

ul. Gullusa 12,

40-594 Katowice

31,31

40,00

71,31

3

Geoserwis S.C.

Marcin Wróblewski

Sylwia Wróblewska

ul. Armii Krajowej 25/3,

48-300 Nysa

18,77

40,00

58,77

CZĘŚĆ III

1

Geofabryka Sp. z o.o.

ul. Prosta 19/5

87-100 Toruń

60,00

40,00

100, 00

CZĘŚĆ IV

1

Geofabryka Sp. z o.o.

ul. Prosta 19/5

87-100 Toruń

60,00

40,00

100, 00

4

Biuro Geodezji S.C.

ul. Poznańska 15 A,

62-400 Słupca

35,85

40,00

75,85

CZĘŚĆ V

1

Geofabryka Sp. z o.o.

ul. Prosta 19/5

87-100 Toruń

42,13

40,00

82,13

2

Unigis

Dawid Sienkiewicz

ul. Gullusa 12,

40-594 Katowice

60,00

40,00

100,00

3

Geoserwis S.C.

Marcin Wróblewski

Sylwia Wróblewska

ul. Armii Krajowej 25/3,

48-300 Nysa

13,10

40,00

53,10

4

Biuro Geodezji S.C.

ul. Poznańska 15 A,

62-400 Słupca

24,37

40,00

64,37

CZĘŚĆ VI

1

Geofabryka Sp. z o.o.

ul. Prosta 19/5

87-100 Toruń

60,00

40,00

100,00

3

Geoserwis S.C.

Marcin Wróblewski

Sylwia Wróblewska

ul. Armii Krajowej 25/3,

48-300 Nysa

22,50

40,00

62,50

4

Biuro Geodezji S.C.

ul. Poznańska 15 A,

62-400 Słupca

37,83

40,00

77,83

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 "u.Pzp" zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 13.07.2018 r.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
  2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
  3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
  4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf dostępne jest w tym miesjcu.