Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.6.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw"

 

Słupca, dnia 03 sierpnia 2018 roku

POWIAT SŁUPECKI 

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw"

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej "u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2944P - budowa chodnika w m. Staw", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.6.2018, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez WykonawcęIZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59 62-404 Ciążeń, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 316 357,08 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 72 762,13 zł, razem brutto 389 119,21 zł (słownie brutto: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych 21/100). Wykonawca udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna).

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena brutto
(zł)

Rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)

/ min. 60 m-cy/

Razem liczba punktów

1.

IZBRUK

 Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59

62-404 Ciążeń

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

2.

Firma Drogowa "ANDAR" s.c. A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

31,92 pkt

20,00 pkt

51,92 pkt

3.

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana

Marcin Gutowski

Rozalin 64

62-400 Słupca

55,50 pkt

40,00 pkt

95,50 pkt

4.

BRUK-BUD

Sławomir Biegasiewicz

ul. Cegielińska 46

62-550 Wilczyn

55,91 pkt

24,00 pkt

79,91 pkt

5.

BUD-MIX Budownictwo  Michał Nowaczyk

Arcugowo 8

62-220 Niechanowo

 

47,97 pkt

28,00 pkt

75,97 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 "u.Pzp" zawarcie umowy  w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 09.08.2018 r.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
  2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
  3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
  4. Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf dostępne są w tym miejscu.