Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert OR.272.7.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

 Słupca, dn. 16.10.2018 r.

 POWIAT SŁUPECKI

 UL. POZNAŃSKA 20

 62-400 SŁUPCA

.......................................................

    (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.7.2018

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2018 na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika w m. Łukom"

 

W dniu 16.10.2018 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2018 na:

 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P - budowa chodnika
w m. Łukom"

 Do dnia 16.10.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 90.000,00 zł (brutto) - słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było (numeracja ofert według kolejności odczytywania):

Oferta nr 1: (wpływ oferty: 16.10.2018  r., godz. 9:50)

Zakład Budownictwa Ogólnego "INS-BNUD"

Kamil Parus

Drzewce 66

62-410 Zagórów

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 99 949,40 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 22 988,36 zł, razem brutto 122 937,76  słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 76/100 zł brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) /minimum 36 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptował postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ OR.272.7.2018, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
  2. Zakończenie realizacji:

1)    Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): nie później niż do 06 grudnia 2018 r.

2)    Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 20 grudnia 2018 r.

Warunki płatności:

  1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy
    lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 28.
  2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców do realizacji zamówienia w zakresie umownych robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1)   zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2)   dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców; dowodem zapłaty jest kopia wykonanego polecenia przelewu.

3)   oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega
z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, lub dalszych Podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

 

 STAROSTA

 /-/ Mariusz Roga

 

                UWAGA: Wykonawca składa dokument tj. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

 

Powyższy dokument w formacie pdf dostępny jest w tym miejscu.