Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OR.272.8.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo"

Ogłoszenie nr 500284495-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.

Powiat Słupecki: Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 638073-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669. 
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P - budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

OR.272.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

: 1. Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P ? budowa chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo". Realizacja zadania obejmuje swoim zakresem następujące prace: - wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną, - rozbiórka krawędzi jezdni, - wykonanie frezowania krawędzi jezdni, - rozbiórka przepustu pod jezdnią - wykonanie karczowania pni, - wykonanie wycinki krzaków i samosiejek wraz z karczowaniem pni, - wykonanie korytowania, - wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża), - wykonanie elementów odwodnienia (studnie, wpusty, kolektor, przykanaliki), - wykonanie przepustów pod jezdnią i zjazdami, - wykonanie poszerzenia jezdni w przekroju ulicznym, - wykonanie poboczy, - wykonanie nawierzchni zjazdów i chodnika wraz z podbudowami, - wykonanie bieżącej konserwacji rowów, - wykonanie umocnienia skarp rowu płytami ażurowymi, - wykonanie oczyszczenia urządzeń melioracyjnych, - wykonanie umocnienia wylotów przykanalików i przepustów do rowu, - wykonanie elementów organizacji ruchu. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 6,7 oraz 8 do SIWZ. UWAGA ! ! ! Przedmiot zamówienia należy zrealizować w zakresie określonym w załączniku nr 6 "Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy" 45.23.32.22-1

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 404878.87 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany 
Email wykonawcy: izbruk@o2.pl 
Adres pocztowy: Dziedzice 59 
Kod pocztowy: 62-404 
Miejscowość: Ciążeń 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 498000.01 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 498000.01 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 899541.25 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.