Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wynikach postępowania OR.272.5.1.2019 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

Słupca, dnia 03 lipca 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.1.2019 na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy",  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.1.2019, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Kołooferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 2 666 195,10 zł netto,
plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 613 224,87 zł, razem brutto 3 279 419,97  zł (słownie złotych brutto:trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście 97/100). Wykonawca udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna). Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 "ustawy", zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XXIII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena brutto  60%, rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena brutto
( zł)

Rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna)

/ min. 60 m-cy/

Razem liczba punktów

1.

 

Firma Drogowa „ANDAR” s.c.

A. D. Białobrzyccy 

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

 

46,15 pkt

20,00 pkt

66,15 pkt

2.

 

Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa

 Kokoszki 25

62-330 Nekla

 

---

---

---

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

4.

 

 

Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Beata Zaradzka

Os. Niepodległości 13/53

62-400 Słupca

 

 

50,01 pkt

24,00 pkt

74,01 pkt

5.

 

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59

62-404 Ciążeń

 

56,25 pkt

40,00 pkt

96,25 pkt

 

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) "ustawy" zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 09.07.2019 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 3) Zamawiający informuje, że z postępowania został wykluczony Wykonawca Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z siedzibą: Kokoszki 25, 62-330 Nekla, natomiast jego oferta została odrzucona.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) "ustawy", wykluczył z postępowania Wykonawcę Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z siedzibą: Kokoszki 25, 62-330 Nekla, zwanego dalej "Wykonawcą",ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Na podstawie art. 24. ust. 4 "ustawy" oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa złożył 12 czerwca 2019 roku ofertę w postępowaniu „Roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy”.Przedmiotowa oferta została najwyżej oceniona spośródwszystkich złożonych ofert, w związku z czymWykonawca został wezwany do złożenianastępujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1)      wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

2)      oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Wykonawca Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa pomimopisemnego wezwania nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów. W związku z czym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


STAROSTA
/-/ Jacek Bartkowiak


Otrzymują:

  1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania.
  2. Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl.
  3. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
  4. Aa.

 

Niniejsze zawiadomienie w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.