Przetargi nieograniczone

Przetarg nieograniczony „Doposażenie, wyposażenie pracowni /warsztatów szkolnych” OR.272.5.2.2019

 
 
Ogłoszenie nr 598734-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.
 
Powiat Słupecki: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
 
Nazwa projektu lub programu
W ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki, krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20 , 62-400  Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-slupca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat-slupca.pl
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat-slupca.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Adres:
Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca- Sekretariat
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
Numer referencyjny: OR.272.5.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkie części wymienione w II.4) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie, czyli 5 części.
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część I.Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy, elektroniczny i urządzenia biurowe. Część II.Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego, pracowni/warsztatów szkolnych. Część III.Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. Część IV.Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz z materiałem na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Część V.Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ. 1)W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.; 2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; 3)W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 4)W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 3.Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania. 3)Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4)Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje). 5)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 6)Na urządzenia będące przedmiotem I, II, III, IV, V części zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji – zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do SIWZ. 7)Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.
 
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
30213100-6
30236000-2
30232100-5
30232150-0
32322000-6
38652100-1
38653400-1
48000000-8
30190000-7
42994230-1
32430000-3
32333100-7
48000000-8
48900000-7
16400000-9
16141000-5
16000000-5
42662000-4
33711640-5
33631600-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 20
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V. Dotyczy części 1:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sadowym lub polskiej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników: 1)załącznik 1a– dot. cz. I, 2)załącznik 1b– dot. cz. II. 3)załącznik 1c– dot. cz. III, 4)załącznik 1d– dot. cz. IV. 5)załącznik 1e– dot. cz. V.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony/e formularz/e oferty dotyczący/e tej/tych części zamówienia, na którą/e Wykonawca składa ofertę-formularze ofertowe stanowią załączniki do SIWZ od nr 1a do 1e. 2)dowód wniesienia wadium 3)w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4)w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa w oryginale oświadczenie innych podmiotów; 5)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy). 6)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie , zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów.Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego. 7)Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 b (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy)-c (oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8)Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ ust. 1 pkt. a, ust. 2 pkt. a( załącznik nr 2 do SIWZ). 9)Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IX 2 b składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;Jw przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości: Część I:Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy, elektroniczny i urządzenia biurowe. Wysokość wadium:1 000,00 zł. Część II:Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego, pracowni/warsztatów szkolnych.Wysokość wadium:300,00 zł. Część III:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.Wysokość wadium:100,00 zł. Część IV:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz z materiałem na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.Wysokość wadium:100,00 zł. Część V:Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.Wysokość wadium: 300,00 zł. Suma wadium wszystkich części: 1 800,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.2.2019”. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.09.2019 r., do godz. 13:00. 5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
Informacje dodatkowe:
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania:
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin dostawy 40,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ. 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)W stosunku do osób-zmiany osób reprezentujących/ osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, w skutek zmian organizacyjnych, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy przez osoby dające rękojmię należytego wykonania przedmiotu umowy. 2)Zmiany danych adresowych- w przypadku zmiany siedziby. 2.Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-26, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.nie podlegają wykluczeniu Na podstawie art. 24 ust. 1 – wyklucza się: 1)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a)którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c)skarbowe, d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 3)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 4)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. oraz nie podlegają wykluczeniu Na podstawie art. 24 ust. 5 ppkt 1 – wyklucza się wykonawcę: 1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V. Dotyczy części 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 7.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty i złożyć oświadczenie. 1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: a)do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. b)wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. 2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów: a)do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; b)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt. b niniejszego rozdziału, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sadowym lub polskiej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. c)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy). Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej. 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników: 1)załącznik 1a– dot. cz. I, 2)załącznik 1b– dot. cz. II. 3)załącznik 1c– dot. cz. III, 4)załącznik 1d– dot. cz. IV. 5)załącznik 1e– dot. cz. V. 4.Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności innych podmiotów. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 a i 2 a niniejszego rozdziału SIWZ dotyczące tych podmiotów. Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego. 5.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 b-c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.Wykonawcy zagraniczni. 1)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IX 2 b składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń i dokumentów. 1.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 1)dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2)poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: −wykonawca, −podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, −wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego −podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 3)poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 4)zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VIII, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570). Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz formie przekazywania dokumentów i oświadczeń. 1.Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w formie pisemnej. 2.Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających informacji we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 4.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. •adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca •faks zamawiającego: (63) 275-86-69 •e – mail zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1.W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego: Natalia Górniak telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69, e-mail: natalia.gorniak@powiat-slupca.pl, 2.W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Anita Kubicka telefon: (63) 275 86 11, fax. (63) 275 86 69, e-mail: anita.kubicka@powiat-slupca.pl, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. Termin związania ofertą. 1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Opis sposobu przygotowania ofert. 1.Ofertę sporządza się w języku polskim. 2.Ofertę należy sporządzić na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1a-1e do SIWZ oraz wypełnić i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3.W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 4.W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Przy czym niniejsze dokumenty muszą być aktualne na dzień składania (oświadczeń) ofert. 5.Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela. 6.Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 7.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 9.Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 10.Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 11.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 12.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 26.09.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 26.09.2019 r. przed godz. 13:30”. 13.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl. 14.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 15.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl. 16.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej. 17.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 18.Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 16. Koperta (opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”. Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach. 19.Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 20.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 21.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 23.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 26.09.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat. 2.Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. 3.Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco: POWIAT SŁUPECKI ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.2.2019 „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” Nie otwierać przed 26.09.2019 r. godz. 13:30 4.Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I. 5.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. 6.Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 7.Otwarcie ofert jest jawne. 8.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 10.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Opis sposobu obliczenia ceny. 1.Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 2.Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego — cena brutto. 3.Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości. 4.Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 6.Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie: 1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 i Dz. U. 2018 r. poz. 650); 2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 3)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 4)wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5)powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7.W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 2)wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 8.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 9.Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10.Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1a-1e do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać termin dostawy, do którego On się zobowiązuje. 11.Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. 12.Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. 13.W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów. 14.Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą. CENA OFERTY- 60% w ramach tego kryterium oceniany będzie całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wg poniższego wzoru: najniższa cena brutto (zł) C= -------------------------------------- x60 cena brutto badanej oferty (zł) C-ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. TERMIN DOSTAWY - 40% Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy. Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: Liczba dni kalendarzowych: 20 dni – 0 pkt. 15 dni – 10 pkt. 10 dni – 20 pkt. 5 dni – 40 pkt. Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. S-ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium terminu dostawy. Przyjmuje się skalę oceny od 0 do 100 pkt. Oferta, która przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie kryterium cena i kryterium skrócenie terminu dostawy wg poniższego wzoru: W=C+S 2.Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium cenowe i kryterium skrócenie terminu dostawy. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 2.Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 3.Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 4.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, że: 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupecki, ul. Poznańska 20, 62- 400 Słupca, kontakt: tel./: +48 63 275 86 00, adres email: powiat@powiat-slupca,pl. 2.inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupcy jest Pani Dorota Winter, kontakt: tel./: +48 63 275 86 00,adres email: iod@powiat-slupca,pl. 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych” (oznaczenie sprawy: OR.272.5.2.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), dalej „ustawa Pzp”; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8.posiada Pani/Pan: 1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9.nie przysługuje Pani/Panu: 1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10.W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Starostwem Powiatowym w Słupcy w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. 11. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 1.Formularz oferty – załącznik nr 1a-1e. 2.Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 – załącznik nr 2. 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia – załącznik nr 3. 4.Wykaz dostaw – załącznik nr 4. 5.Wzór umowy - złącznik nr 5. 6.Oświadczenie o grupie kapitałowej- załącznik nr 6.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 STAROSTA
/-/ Jacek Bartkowiak
 
 
 
Nr referencyjny postępowania: OR.272.5.2.2019
 
Zamawiający:
Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20,
62-400 Słupca
tel.:  63 275 – 86 – 00
fax:  63 275 – 86 – 69
e – mail: powiat@powiat-slupca.pl
REGON 311019013
NIP  667-17-40-164
Adres strony internetowej: www.powiat-slupca.pl
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych pod nazwą:

 

„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RPWP.08.03.01-30-0007/18

 

 

Słupca, dnia 16.09.2019 r.                                                                       

ZATWIERDZAM

STAROSTA

/-/ Jacek Bartkowiak

 


 I.     Zamawiający.

Powiat Słupecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Słupeckiego

ul. Poznańska 20

62 – 400 Słupca

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) .
 2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.
 3. Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia pracowni / warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0007/18 „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zakresie doposażenia pracowni
/warsztatów szkolnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia
w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ.

1)      W przypadkach kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
na poziomie nie gorszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.;

2)      Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same
lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego,
w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach;

3)      W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;

4)      W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych- parametry oferowanego urządzenia winny mieścić
się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.

 1. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

1)      Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym, bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2)      Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęty w wyznaczonym terminie
do siedziby odpowiedniej jednostki, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia). W przypadku sprzętów wymagających montażu zobowiązuje się Wykonawcę do jego wykonania.

3)      Odbioru sprzętu będzie dokonywał wyznaczony pracownik Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z innymi osobami wyznaczonymi do tego zadania z jednostki, której doposażenie dotyczy. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami zdawczo– odbiorczymi podpisanymi przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego
i Wykonawcy.

4)      Ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę przekazywanych urządzeń wraz z wykazem numerów seryjnych poszczególnych urządzeń oraz kartę gwarancyjną wymaganych urządzeń, dokumentację techniczną urządzeń
i instrukcje jego obsługi w języku polskim, a także wszystkie dokumenty umożliwiające użytkowanie dostarczonego oprogramowania (np. licencje).

5)      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

6)      Na urządzenia będące przedmiotem I, II, III, IV, V części zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji – zgodnie ze wskazaniami w załączniku
nr 3 do SIWZ.

7)      Z ramienia Powiatu Słupeckiego nadzór nad realizacją umowy prowadził będzie Pani Sylwia Barciszewska - Kierownik projektu.

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): Główny kod CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne

Kody uzupełniające CPV:

Nr części

Nazwa część zamówienia

Kod CPV

I

Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy, elektroniczny i urządzenia biurowe.

30200000-1

30213100-6

30236000-2

30232100-5 

30232150-0

32322000-6 38652100-1 

38653400-1  48000000-8

 

30190000-7

42994230-1

32430000-3
32333100-7

komputery przenośne,

urządzenia komputerowe,

różny sprzęt komputerowy

drukarki i plotery,

drukarki atramentowe

urządzenia multimedialne,

projektory

ekrany projekcyjne

pakiety oprogramowania
i systemy informatyczne

różny sprzęt i artykuły biurowe

laminatory

urządzenia sieciowe

rejestratory obrazu wideo

 

II

Doposażenie jednostek
w specjalistyczne oprogramowanie
na potrzeby doradztwa zawodowego, pracowni/warsztatów szkolnych.

48000000-8

 

48900000-7

 

pakiety oprogramowania

i systemy informatyczne

różne pakiety oprogramowania

i systemy komputerowe

 

III

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzałkowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zagórowie.

16400000-9

 

16141000-5

 

16000000-5

 

 

maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie

rozsiewacze nawozów

 

maszyny rolnicze

 

 

IV

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz
z materiałem na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

42662000-4

 

 

sprzęt spawalniczy

 

 

V

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz
z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

33711640-5

 

 

33631600-8

 

 

zestawy kosmetyków

 

 

środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

 

 

 

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

VI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Część I

Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy, elektroniczny i urządzenia biurowe.

Część II

Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego, pracowni/warsztatów szkolnych.

Część III

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.

Część IV

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz z materiałem
na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

Część V

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem
na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

VII. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

VII. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu

Na podstawie art. 24 ust. 1 – wyklucza się:

1)      wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)      wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)      którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176)

b)      o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)      skarbowe,

d)      o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)      wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4)      wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)      wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)      wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)      wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)      wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;

9)      wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz nie podlegają wykluczeniu

Na podstawie art. 24 ust. 5 ppkt 1 – wyklucza się wykonawcę:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
  w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące:

1)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.

2)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie.

3)      zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego wymogu w tym zakresie dla części nr II, III, IV, V.

Dotyczy części 1:

Zamawiający uzna ww.  warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże,
że zrealizował w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.

 1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
  od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

VIII. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty
i złożyć oświadczenie.

 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
  w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a)      do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

b)      wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający uzna ww.  warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże,
 że zrealizował w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną dostawę laptopów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości 40 000 zł oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
  w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a)      do ofert należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;

b)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w dokumentu o którym  mowa w ust. 1 pkt. b niniejszego rozdziału, aktualnego na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sadowym lub polskiej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych
na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

c)      oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy).

Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego Zamawiający wymaga opisów (specyfikacji) oferowanego przedmiotu zamówienia - dotyczy każdej części postępowania wg załączników:

1)      załącznik 1a– dot. cz. I,

2)      załącznik 1b– dot. cz. II.

3)      załącznik 1c– dot. cz. III,

4)      załącznik 1d– dot. cz. IV.

5)      załącznik 1e– dot. cz. V.

 1. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności innych podmiotów.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 a i 2 a niniejszego rozdziału SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.

 1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
  (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
  ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje
  do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ), a także dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 b-c składakażdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 1. Wykonawcy zagraniczni.

1)      jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt IX 2 b składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)       jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa wystawiony powinien być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IX. Inne dokumenty.

 1. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      wypełniony/e formularz/e oferty dotyczący/e tej/tych części zamówienia,
na którą/e Wykonawca składa ofertę-formularze ofertowe stanowią załączniki do SIWZ od nr 1a do 1e.

2)      dowód wniesienia wadium

3)      w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub potwierdzonej notarialnie kopii;

4)      w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów składa
w oryginale oświadczenie innych podmiotów;

X. Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń i dokumentów.

 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
  lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP
  oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;

1)      dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,
o których mowa w ust.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem;

2)      poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

−        wykonawca,

−        podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

−        wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

−        podwykonawca,

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

3)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej;

4)      zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VIII, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570).

XI. Udział podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
W celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ ust. 1 pkt. a, ust. 2 pkt. a.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz formie przekazywania dokumentów i oświadczeń.

 1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w formie pisemnej.
 2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
  do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej,
  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście
  lub
  za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających informacji we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
 4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane
  przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli
  ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
 • adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy,
  ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
 • faks zamawiającego: (63) 275-86-69
 • e – mail zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl.

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

 1. W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

Natalia Górniak telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: natalia.gorniak@powiat-slupca.pl,

 1. W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Anita Kubicka telefon: (63) 275 86 11, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: anita.kubicka@powiat-slupca.pl,

XIV. Wadium  jest wymagane.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części w wysokości:

Część

Nazwa części

Wysokość wadium

I

Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy, elektroniczny i urządzenia biurowe.

1 000,00 zł

II.

Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego, pracowni/warsztatów szkolnych.

300,00 zł

III

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.

100,00 zł

IV

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz z materiałem na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

100,00 zł

V

Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

300,00 zł

SUMA

1 800,00zł

 

 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu,

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)      gwarancjach bankowych,

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium – nr części- nr sprawy: OR.272.5.2.2019”.
 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
  tj. do dnia 26.09.2019 r., do godz. 13:00.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 4. Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
  lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana
  za odrzuconą.
 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
  po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
  art. 46 ust. 4a ustawy.
 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 10. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane
  wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

1)      odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVI. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
  przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1a-1e do SIWZ
  oraz wypełnić i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 4. W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do ich złożenia
  w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Przy czym niniejsze dokumenty muszą być aktualne na dzień składania (oświadczeń) ofert.
 5. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną
  przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.
 6. Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 10. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną
  w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.
 11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – Sekretariat do dn. 26.09.2019 r. do godz. 13:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer …. ” oraz „Nie otwierać przed dniem 26.09.2019 r.
  przed godz. 13:30”.
 13. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek
  o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie
  to znajdzie się również na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.
 14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu,
  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
  albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 15. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.
 16. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
 17. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
  lub wycofać ofertę.
 18. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być
  w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 16. Koperta (opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana”
  lub “wycofanie”. Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą
  nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach.
 19. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
 20. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 21. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
  niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
  oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
  do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 23. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20,
  62-400 Słupca; do dnia 26.09.2019 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat.
 2. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
 3. Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.5.2.2019

„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych – Część numer ….

Nie otwierać przed 26.09.2019 r. godz. 13:30

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2019 r. o godz. 13:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 – sala 25, piętro I.
 2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
  z otwarcia ofert, na jego wniosek.
 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
  a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
  i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)      kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)      firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)      ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną
  cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 2. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona
  do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego — cena brutto.
 3. Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości.
 4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 6. Jeżeli zaoferowana cena, wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić  będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
  lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
  o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
  w szczególności w zakresie:

1)      oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 i Dz. U. 2018 r. poz. 650);

2)      pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)      wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane
jest zamówienie;

4)      wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)      powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

 1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
  na wykonawcy.
 2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1a-1e do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać termin dostawy, do którego On się zobowiązuje.
 4. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy.
 5. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
 6. W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów.
 7. Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

XX. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą.

CENA OFERTY- 60%

w ramach tego kryterium oceniany będzie całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wg poniższego wzoru:

        najniższa cena brutto (zł)

     C=  -------------------------------------- x60

     cena brutto badanej oferty (zł)

C-ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

TERMIN DOSTAWY - 40%

Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany będzie do zadeklarowania terminu dostawy wyposażenia, w dniach (kalendarzowych) liczonych od dnia podpisania umowy. Deklarowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy.

Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:

Liczba dni kalendarzowych:

20 dni –  0 pkt.

15 dni –  10 pkt.

10 dni –  20 pkt.

5 dni –  40 pkt.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

S-ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium terminu dostawy.

Przyjmuje się skalę oceny od 0 do 100 pkt. Oferta, która przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans, czyli najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie kryterium cena i kryterium skrócenie terminu dostawy wg poniższego wzoru: W=C+S

 1. Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium cenowe i kryterium skrócenie terminu dostawy.

XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację;

2)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

3)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4)      unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja,
o której mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów,
dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał
za niewystarczające.

 1. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w Rozdziale XII
  ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
 2. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
  art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
  o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
  w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. 1.      Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. 2.      Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne.

XXVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupecki, ul.  Poznańska 20, 62- 400 Słupca,  kontakt:  tel./: +48 63 275 86 00, adres email: powiat@powiat-slupca,pl.
 2. 2.      inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupcy jest Pani Dorota Winter, kontakt: tel./: +48 63 275 86 00,adres email: iod@powiat-slupca,pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych” (oznaczenie sprawy: OR.272.5.2.2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:

1)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

4)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

1)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.  W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Starostwem Powiatowym w Słupcy w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie
 z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

11. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1a-1e
 2. Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 – załącznik nr 2.
 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia – załącznik nr 3.
 4. Wykaz dostaw – załącznik nr 4.
 5. Wzór umowy - złącznik nr 5.
 6. Oświadczenie o grupie kapitałowej- załącznik nr 6.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna w tym miejscu.

Załączniki do SIWZ dostępne w tym miejscu:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1a
 2. Formularz oferty – załącznik nr 1b
 3. Formularz oferty – załącznik nr 1c
 4. Formularz oferty – załącznik nr 1d
 5. Formularz oferty – załącznik nr 1e
 6. Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 – załącznik nr 2.
 7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia – załącznik nr 3.
 8. Wykaz dostaw – załącznik nr 4.
 9. Wzór umowy - złącznik nr 5.
 10. Oświadczenie o grupie kapitałowej- załącznik nr 6.
 
 
 
Słupca, dn. 24.09.2019 r.
POWIAT SŁUPECKI
UL. POZNAŃSKA 20
62-400 SŁUPCA
 
Oznaczenie sprawy: OR.272.5.2.2019
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (OR.272.5.2.2019)
 
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców, dotyczące części IV – Doposażenie pracowni / warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz z materiałem na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.
 
 
 
 
 
Słupca, dn. 27.09.2019 r.
 
POWIAT SŁUPECKI
UL. POZNAŃSKA 20
62-400 SŁUPCA
 
 
Oznaczenie sprawy: OR.272.5.2.2019
INFORMACJE 
Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
 
W dniu 26.09.2019 roku o godz. 13:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2.2019 na:
 
 
„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
 
 
 
 
 
 
 
 
Słupca, dnia 30 września 2019 r.
 
POWIAT SŁUPECKI
UL. POZNAŃSKA 20 
62-400 SŁUPCA 
..…………………………………
  (Pieczęć Zamawiającego)
 
Nr referencyjny postępowania: OR.272.5.2.2019
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
 
ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający informuje, 
że unieważnia postępowanie pn. „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”, w zakresie:
 
I. Części nr I: „Doposażenie jednostek w sprzęt komputerowy, elektroniczny i urządzenia biurowe” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty/oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Uzasadnienie prawne 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Uzasadnienie faktyczne
Dnia 26.09.2019 r. o godz. 13:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę o następującej cenie:
324 125,70 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 70/100 zł brutto.).
Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 202 303,00 zł brutto (słownie: dwieście dwa tysiące trzysta trzy złote 00/100 ).
Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty 
z najniższą ceną. 
Mając na względzie przesłankę unieważnienia postępowania wynikającą wprost z przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp niniejsze postępowanie w części I zamówienia zostaje unieważnione.
 
II. Części nr II : „Doposażenie jednostek w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego, pracowni/warsztatów szkolnych” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) u.Pzp., ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 
Uzasadnienie prawne 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 
 
Uzasadnienie faktyczne
Dnia 26.09.2019 r. o godz. 13:00 upłynął termin składania ofert. Do upływu tego terminu do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
III. Części nr  V: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt kosmetyczny wraz z materiałem na potrzeby prowadzenia zajęć kosmetologicznych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) u.Pzp., ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 
Uzasadnienie prawne 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 
 
Uzasadnienie faktyczne
Dnia 26.09.2019 r. o godz. 13:00 upłynął termin składania ofert. Do upływu tego terminu do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie powtórzyć procedurę przetargową. 
 
        STAROSTA 
 
/-/ Jacek Bartkowiak
 
 
 
 
 
 
 
 

Słupca, dnia 16 października 2019 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Nr referencyjny postępowania: OR.272.5.2.2019

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający informuje,
że unieważnia postępowanie pn. „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
w zakresie:

 

Części nr III : „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w sprzęt rolniczy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie ” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) u.Pzp., ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 26.09.2019 r. o godz. 13:00 upłynął termin składania ofert. Do upływu tego terminu
 do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy: . Jednakże oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
". W związku z tym Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

                                                                                                     

 

 
 
 
 
 

Słupca, dnia 16 października 2019 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.5.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2.2019 na: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”w zakresie  części IV: „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz z materiałem na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „u.Pzp”, Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.5.2.2019, pn.: „Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”
dla części nr IV „Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w urządzenia spawalnicze wraz z materiałem na potrzeby zajęć spawalniczych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych
im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: METALZBYT – HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę
8 246,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 1 896,58 zł, razem brutto 10 142,58 słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 58/100 zł brutto.

Oferującego następujący termin dostawy: 5 dni (maksymalnie 20 dni kalendarzowych), liczonych od dnia podpisania umowy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Rozdziale XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena oferty 60%, termin dostawy 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku
z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wpłynęła tylko jedna oferta na część nr IV.

Nr oferty

Uczestnik postępowania – WYKONAWCA

Liczba punktów
w
kryterium Cena oferty
( zł)

Termon dostawy

/ maksymalnie 20 dni kalendarzowych/

Razem liczba punktów

1.

 

METALZBYT – HURT Sp. z o.o.

ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko Biała

 

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 „u.Pzp” Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp” „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.

                                                                                       

 

         Starosta

/-/ Jacek Bartkowiak

 

Zawiadomienie o wyborze oferty część IV dostępne w tym miejscu.