2017

SIWZ OR.272.1.2017 dot. "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie"

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
 

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie"

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

1.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.1.2017. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy,
a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

3.    Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób,
ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

4.    Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

5.    Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie
dla nich wiążąca.

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.      Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie".

2.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych - tzn. udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Ich rozliczenie nastąpi zgodnie z przepisami ustawy.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.    Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

9.    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.    Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom.

11.    Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie ."  

                             

    Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 roboty budowlane, 45.23.32.22-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania.

\

2.      Zamówienie obejmuje w szczególności następujące prace:

1)   wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną,

2)    rozbiórka nawierzchni zjazdów wraz z konstrukcją,

3)   rozbiórka przepustów pod zjazdami,

4)   rozbiórka ścianek czołowych przepustów,

5)   przełożenie istniejącego oznakowania pionowego,

6)   wykonanie nawierzchni chodnika wraz z konstrukcją,

7)   wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z konstrukcją,

8)   wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

9)   wykonanie wypełnienia krawędzi jezdni bitumiczną masa zalewową,

10)   wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża),

11)   wykonanie wymiany istniejącej kanalizacji deszczowej,

12)   wykonanie studni rewizyjnych oraz wpustowych wraz z przykanalikami,

13)   wykonanie wymiany przepustu na skrzyżowaniu z ul. Polną wraz z wydłużeniem,

14)   wykonanie opasek z humusu obsianego mieszanką traw,

15)   wykonanie regulacji wysokościowej obudów zaworów i włazów dla urządzeń podziemnych.

3.      Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

1)      dokumentacja projektowa,

2)      przedmiar robót,

3)      szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.      Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Za rozwiązania równoważne uznaje się zastosowanie innych materiałów urządzeń, produktów, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych
i jakościowych odpowiadających lub przewyższających opisane w dokumentacji projektowej.

5.    Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę (uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń),
to przyjmuję się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych
niż podane w dokumentacji projektowej.

6.    W przypadku składania oferty, w której Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń, produktów itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust. 1-3 „ustawy".

7.     Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów, produktów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca
i zrealizuje.

8.    Zamówienie obejmuje również prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

9.    Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga od Wykonawcy:

a)    minimum 60-cio miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna),

b)   gwarancji udzielonej na okres trwania gwarancji (materiały i robocizna),
chyba że w SST podano inaczej. 

10.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę/Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

11.  W związku z obowiązkiem Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) ustala się co następuje:

1)      Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem
nr 11 do SIWZ,

2)      jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

a)      Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 10 SIWZ (§1 ust. 5 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,

b)      w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym
w rozdziale II ust. 11 SIWZ (§1 ust. 5 umowy) zrealizował przedmiot umowy
za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

c)      brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3)      brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę

za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia

12.  Wykonawca, zobowiązany jest przedstawić w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował
w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu ofertowego skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 5.000,00 zł. w drodze potrącenia
z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.    Rozpoczęcie realizacji - Wykonawca jest zobowiązany w okresie od 1 kwietnia 2017 r.,
do 31 lipca 2017 r. do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przejęcia placu budowy, Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania
od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do przejęcia placu budowy.

2.    Zakończenie realizacji:

1)      Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 2 m-cy od dnia przekazania placu budowy, jednakże nie później niż do 30 września 2017 r.,

2)      Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, jednakże nie później niż do 20 października 2017 r..

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:                                                          

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

    

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

 

c)    zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże,  że:

aa) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - przy założeniu, że wykazana robota obejmowała jednocześnie: budowę lub przebudowę chodnika o powierzchni nie mniejszej
niż 300 m2, przebudowę lub budowę kanalizacji deszczowej na długości nie mniejszej niż 100 mb,

bb) dysponuje lub będzie dysponował nie mniej niż jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

   

2.    Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

IV.A. Wykluczenie Wykonawcy

1.      Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „ustawy".

2.      Zamawiający przewiduje również wykluczenie w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 „ustawy".

3.      Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 „ustawy".

4.      Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 „ustawy",  jak również  art. 24 ust. 5 pkt 1 „ustawy", może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się , jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.      Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. powyżej tj. z art. 24. ust. 8 „ustawy".

6.      Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1.    W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale IV SIWZ, a także w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia  Wykonawca winien wraz z ofertą przedłożyć:

1)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);

2)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ).

2.    W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika nr 4
do  niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;

 

a)      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust.
3 pkt 1) niniejszego rozdziału  składa dokument  lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)      jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit a) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,

c)      dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit a) i lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)     w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2)       wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane (o treści zgodnej
z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

a)      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz robót,

b)      wykaz robót należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3)   wykaz osób (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

a)      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz osób,

b)      wykaz osób należy złożyć w oryginale.

4.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.    Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

1)      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2)      Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia - powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, 

3)      Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) „ustawy",

4)      w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane,

5)      Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

6)      jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)      zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b)      zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacją finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego rozdziału

7)      W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a)      zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)     czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8)      Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a „ustawy", przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

a)      informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

b)      zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ,

c)      zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1
ustawy,

e)      oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f)       oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g)      oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5 i 6 ustawy,

h)      oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

i)        oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

j)        oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6.    Informacje dotyczące formy dokumentów:

1)      oświadczenia wymienione w ust. 1, pkt 1 i 2), ust. 2, ust. 3 pkt. 2) i 3), ust. 5 pkt. 2),  niniejszego rozdziału dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz dotyczące Podwykonawcy, składane są w oryginale  - również oświadczenia złożone w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w trybie art. 26 ust. 4
oraz art. 90 ust. 1 „ustawy", a także dla zmiany lub wycofania oferty,

2)      dokumenty inne niż oświadczenia wskazane powyżej w pkt. 1) niniejszego ustępu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

3)      za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

4)      poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczają-cej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

5)      ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jak również pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem - również te złożone w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp,

6)      gdy złożone kopie dokumentów, innych niż oświadczenia, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej ich kopii;

7)      dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.    Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów:

1)      w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

2)      w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w  ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszego rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne,

3)      Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców
lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

8.    Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub  do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.    Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.   Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców.

11.    Wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ  
wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1
do SIWZ);

2)   pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:

a)      ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;

b)      ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

 

                            

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW

1.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne pisma przekazane drogą elektroniczną
lub faksem wymagają niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu wysłania.

2.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1)   kwestie formalne: Kamila Wapniarska - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl; Piotr Mańkowski - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69: e-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl;

2)   kwestie merytoryczne: Radosław Karbowy, Hanna Rzeszotarska - (63) 275 11 30, fax. (63) 275 11 30; e-mail:  r.karbowy@pzd.slupca.pl, h.rzeszotarska@pzd.slupca.pl,

3.    Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednakże
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem,
że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania,
 a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - zamieszczona również na tej stronie.

Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.

 

VII. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1.    W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze składającymi
się na nią dokumentami.

   Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej - zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

   Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.

2.    Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające
w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie
po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik
nr 1
do niniejszej SIWZ.

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy.

3.    Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4.    Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.    W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.

6.    Zawartość oferty:

1)      wypełniony formularz ofertowy (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 1 do SIWZ);

2)      aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);

3)        aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ)

3)   pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:

a)    ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;

b)   ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum/spółka cywilna), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców;

7.    Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana
i zaparafowana.

8.    Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

9.    Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były podpisane przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką.

10.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z wraz z upływem terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20,
62-400 Słupca; do dnia 14.03.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

     Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr OR.272.1.2017

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie"

Nie otwierać przed 14.03.2017 r. godz. 10:30

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25,
piętro I.

3.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na jego wniosek.

 

XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

2.    Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA.

3.    Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.

4.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać
się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

1a. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

1.    Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego - cena brutto.

2.    Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.    Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,
Wykonawca zobowiązany jest podać okres rękojmi na roboty budowlane, do którego
On się zobowiązuje.

5.    Zamawiający wymaga minimum 60-cio miesięcznego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane.

6.    Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.

7.    W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów.

8.    Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

               

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A / Cena brutto - 60%

B / Rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) - 40%

a.    W kryterium cena brutto oferta może maksymalnie otrzymać 60 pkt.

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

C = (C1/C2) * 100 pkt. * 60%

gdzie:

C =  liczba punktów w kryterium cena brutto,

C1 =  najniższa zaoferowana cena,

C2 = cena oferty badanej.

b.    W kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) oferta może maksymalnie otrzymać 40 pkt.

 

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

G = (G1/G2) * 100 pkt. * 40%

gdzie:

G = liczba punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna),

G1 = okres rękojmi badanej oferty,

G2 = najdłuższy zaoferowany okres rękojmi.

 

Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu rękojmi będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu rękojmi, jaki został przedstawiony
w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego
niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna). W takim przypadku okres dłuższy niż 120 miesięcy traktowany będzie, jak okres 120 miesięcy.

 

Okres rękojmi na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 60-cio miesięcznego okresu rękojmi bądź brak wskazania oferowanego okresu rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.

 

2.    Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru:

Lo = C + G

gdzie:

Lo = łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną,

C = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto,

G = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium rękojmia
na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna).

3.    W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną
lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.    Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.    Zamawiający poprawia w ofercie:

a)      oczywiste omyłki pisarskie;

b)      oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.    Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

7.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ
oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.   

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy).

2.    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.    Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: OR. 272.1.2017".

4.    Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 14.03.2017 r., do godz. 10:00.

5.    Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.    Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu
w związku z art. 46 ust. 1 ustawy.

     Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający
jej dekompletację.

     Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.

     Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7.    Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy.

9.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.              Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.              Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.              Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.              Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.    Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.    W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.

3.    Jeżeli wybrany Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom to do zawarcia przez niego umowy z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.

4.    Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedstawić w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ opiewający
na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przestawienia kosztorysu nie wpływa na podpisanie umowy, jednak skutkować będzie nałożeniem kary umownej.

5.    W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

6.    W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.    Zasady wnoszenia zabezpieczenia:

1)   od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 8,00% ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a)      pieniądzu,

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)      gwarancjach bankowych,

d)     gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

2)   należną całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

3)   zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy" - nr sprawy: OR.272.1.2017".

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia,

3) kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

XVII. DOPUSZCZALNE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach oraz na następujących warunkach:

1.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.    Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)   zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2)   Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1;

3)   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) - cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty Wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty);

2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

a)    działaniem siły wyższej (w szczególności: powódź, intensywne ulewy, długotrwałe podtopienia lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne - wysokie i/lub niskie temperatury powietrza, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy
w dostawie energii elektrycznej), której strony nie mogły przewidzieć uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym,

b)   czasowym wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

c)    zajściem konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód, pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

d)   koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, jeśli terminy ich wykonania, rodzaj albo zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

e)    warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zachowanie terminu; inspektor nadzoru działając w porozumieniu z kierownikiem budowy ma prawo wówczas wstrzymać wykonywanie prac, a termin do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zostaje wydłużony o czas wstrzymania prac, jednak nie dłużej niż o 3 dni,

f)    w sytuacji określonej w lit. e) niniejszego punktu nie ma potrzeby wykonywania pisemnego aneksu do umowy, a zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami lit. e) uważa się za dochowanie terminu umownego,

3)   wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

4)   wystąpienie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu w związku z ujawnieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, technicznych, stanu obiektów będących przedmiotem zamówienia; a także w przypadku zmiany standardów materiałów (na korzyść Zamawiającego) planowanych
do wykonania przedmiotu zamówienia - strony sporządzają protokół dotyczący zastosowanych zmian;

5)   w przypadku zaistnienia konieczności poprawienia omyłek pisarskich lub rachunkowych;

6)   zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

7)   zmiany wynikające ze zmiany osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie trwania budowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.       Sprawy związane ze zmianą umowy reguluje art. 144 „ustawy".

XVIII. PODWYKONAWSTWO

1.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2.    Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.    Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.    Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 „ustawy", zgłasza
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

6.      Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7.      Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.      Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4.

9.      Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.  Informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, które z uwagi
na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POST
ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

1)   Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)    określenia warunków udziału w postępowaniu,

b)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)    odrzucenia oferty odwołującego.

d)   opisu przedmiotu zamówienia,

e)    wyboru oferty najkorzystniejszej.

2)   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

     podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

3)   Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 „ustawy" zdanie drugie albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4)   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5)   Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy.

6)   Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7)   Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte
są w art. 179 -198 g ustawy.

   

XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1)      wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 1,

2)      oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 2,

3)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3,

4)      informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4,

5)      wykaz osób - Załącznik nr  5,

6)      wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 6.

7)      wzór umowy - Załącznik nr 7,

8)      przedmiar robót - Załącznik nr 8,

9)      szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 9,

10)  dokumentacja projektowa - Załącznik nr 10,

11)  oświadczenie w sprawie zatrudnienia - Załącznik nr 11.

 

SIWZ OR. 272.1.2017 w formacie pdf. 

Załączniki nr 1-6 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót

Załącznik nr 9 - Strona tytułowa

Załącznik nr 9 - Spis specyfikacji

Załącznik nr 9 - Wymagania ogólne

Załącznik nr 9 - Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

Załącznik nr 9 - Zdjęcie warstwy humusu i darniny

Załącznik nr 9 - Rozbiórka elementów drogi

Załącznik nr 9 - Roboty ziemne, wymagania ogólne

Załącznik nr 9 - Wykonanie wykopów w gruntach

Załącznik nr 9 - Wykonanie nasypów w gruntach 

Załącznik nr 9 - Wykopnanie przepustów w gruntach

Załącznik nr 9 - Kanalizacja deszczowa

Załącznik nr 9 - Regulacja studzienek 

Załącznik nr 9 - Profilowanie i zagęszczanie 

Załącznik nr 9 - Oczyszczenie i skropienie 

Załącznik nr 9 - Podbudowa z kruszywa 

Załącznik nr 9 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego

Załącznik nr 9 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca

Załącznik nr 9 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. ścieralna

Załącznik nr 9 - Frezowanie nawierzchni bitumicznych

Załącznik nr 9 - Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni 

Załącznik nr 9 - Humusowanie z obsianiem trawy

Załącznik nr 9 - Oznakowanie dróg i elementów brd

Załącznik nr 9 - Ustawienie krawężników betonowych

Załącznik nr 9 - Chodnik z brukowej kostki betonowej

Załącznik nr 9 - Ustawienie obrzeży betonowych

Załącznik nr 9 - Ściek uliczny 

Załącznik nr 9 - Zjazdy indywidualne

Załącznik nr 10 - Strona tytułowa projektu technicznego 

Załącznik nr 10 - Opis projektu technicznego 

Załącznik nr 10 - Plan orientacyjny 

Załącznik nr 10 - Plan sytuacyjny 

Załącznik nr 10 - Przekroje normalne

Załącznik nr 10 - Przekroje podłużne

Załącznik nr 10 - Przekroje poprzeczne

Załącznik nr 11 - Oświadczenie w sprawie zatrudnienia