2017

informacje z otwarcia ofert dot. OR.272.2.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie "

 

  Słupca, dn. 16.03.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.2.2017

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.2.2017 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie "

INFORMACJE Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą p. z. p.", Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 15.03.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.2.2017 na:

 

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P -
budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

 

Do dnia 15.03.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi kwota 145 640,00 zł (brutto) - słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych zero groszy, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ANBUD Sp. z o. o." ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 169.706,54 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 39.032,50 zł, razem brutto 208.739,04 zł, słownie: dwieście osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych cztery grosze brutto.

Udziela 120 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna).
Termin wykonania zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji - Wykonawca jest zobowiązany w okresie od 1 kwietnia 2017 r.,

do 31 lipca 2017 r. do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przejęcia placu budowy, Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do przejęcia placu budowy.

 

2. Zakończenie realizacji:

1)  Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 2 m-cy od dnia przekazania placu budowy, jednakże nie później niż do 30 września 2017 r.,

2)  Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia gotowości
do odbioru, jednakże nie później niż do 20 października 2017 r..

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót, przelewem w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury.

Gwarancja: na okres trwania rękojmi.

  • Oferta nr 2: ZAKŁAD DROGOWY Waldemar Lewandowski Psary Małe, ul. Krótka 1a,
    62-300 Września

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 172.724,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 39.726,52 zł, razem brutto 212.450,52 zł, słownie: dwieście dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna).
Termin wykonania zamówienia:

2.    Rozpoczęcie realizacji - Wykonawca jest zobowiązany w okresie od 1 kwietnia 2017 r.,

do 31 lipca 2017 r. do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przejęcia placu budowy, Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do przejęcia placu budowy.

2. Zakończenie realizacji:

1)  Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 2 m-cy od dnia przekazania placu budowy, jednakże nie później niż do 30 września 2017 r.,

2)  Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia gotowości
do odbioru, jednakże nie później niż do 20 października 2017 r..

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót, przelewem w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury.

Gwarancja: na okres trwania rękojmi.

Ponadto Zamawiający przypomina, że z zgodnie art. 24 ust. 11 „ustawy p. z. p." Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „ustawy p. z. p."; wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. (Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 „ustawy p. z. p.", jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy).

 

 STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf znajdują się w tym miejscu.