2017

Modyfikacja SIWZ GKK.272.2.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użyt

 

Słupca, dn. 29.03.2017 r.

STAROSTA SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

                                                                                                                                                

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.2.2016

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 24 obrębów gminy Ostrowite, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego" (nr GKK..272.2.2017)

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zmienia się treść SIWZ GKK.272.2.2017 „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych  z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 24 obrębów gminy Ostrowite" w ten sposób, żewprowadza się następujące zmiany:

1.    Rozdział II SIWZ ust. 6 dotychczasowe brzmienie: „Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu prac geodezyjnych oraz kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 37 obrębów gminy Zagórów były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę."

Brzmienie po modyfikacji: „Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu prac geodezyjnych oraz kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 24 obrębów gminy Ostrowite były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę."

2.        Załącznik nr 7 do SIWZ - „wzór umowy" § 1 ust. 4 dotychczasowe brzmienie: „Zgodnie z art. 29 ust. 3a u.Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu prac geodezyjnych oraz kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 37 obrębów gminy Zagórów były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę."

Brzmienie po modyfikacji: „Zgodnie z art. 29 ust. 3a u.Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu prac geodezyjnych oraz kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 24 obrębów gminy Ostrowite były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę."

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Modyfikacja  SIWZ  GKK.272.2.2017 w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.

SIWZ GKK.272.2.2017  w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.

Załącznik nr 7 "wzór umowy" w brzmieniu po niniejszej modyfikacji.