2017

informacje z otwarcia ofert dot. GKK.272.1.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali

 

 

 

Słupca, 31.03.2017 r.

 STAROSTA SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20 

62-400 SłUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.1.2017

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.1.2017 na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla gminy Zagórów"

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 30.03.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.1.2017 na:

 

„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków
dla gminy Zagórów"

 

Do dnia 30.03.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 369.000,00 zł (brutto) - słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy.

                

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty: 29.03.2017 r. , godz. 13.20)

GEOTACH PIOTR WIŚNIEWSKI; ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 347.900,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 80.017,00 PLN, razem brutto 427.917,00 PLN słownie brutto: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:

01.03.2018 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

07.03.2018 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

15.03.2018 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty: 29.03.2017 r., godz. 13.20)

GEOPIL USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE ANNA BRENK;
ul. Karpacka 43b/17, 85-164 Bydgoszcz

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 398.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 91.540,00 PLN, razem brutto 489.540,00 PLN słownie brutto: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:

01.03.2018 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

07.03.2018 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

15.03.2018 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

  • Oferta nr 3 (wpływ oferty: 30.03.2017 r., godz. 8.10)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Artur Kuchowicz
i Robert Nadgrodkiewicz
będący wspólnikami spółki cywilnej BIURO GEODEZJI s.c. ul. 21 Stycznia 19, 62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 275.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 63.250,00 PLN, razem brutto 338.250,00 PLN słownie brutto: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:

01.03.2018 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

07.03.2018 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

15.03.2018 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

  • Oferta nr 4 (wpływ oferty: 30.03.2017 r., godz. 8.55)

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O.; ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 348.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 80.040,00 PLN, razem brutto 428.040,00 PLN słownie brutto: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:

01.03.2018 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

07.03.2018 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

15.03.2018 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

  • Oferta nr 5 (wpływ oferty w 30.03.2017 r. o godz. 8.55)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Mateusz Sawicki
i Rafał Siwka
będący wspólnikami spółki cywilnej GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 284.000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 65.320,00 PLN, razem brutto 349.320,00 PLN słownie brutto: trzysta czterdzieści dziewięć  tysięcy trzysta dwadzieścia złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:

01.03.2018 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

07.03.2018 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

15.03.2018 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 
 

  

 

 UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 5 do SIWZ GKK.272.1.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z sesji otwarcia ofert w formacie pdf znajdują się w tym miejscu.