2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.1.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie"

Słupca, 3 kwietnia 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.1.2017                                   

 

Dotyczy:zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.1.2017).

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3040 P - budowa chodnika na ul. Powidzkiej w Strzałkowie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Robót Wielobranżowych KUBIACZYK Spółka komandytowa z siedzibą: Kokoszki 25, 62-330 Nekla;oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 191 816,60 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 44 117,82 PLN; razem brutto: 235 934,42 PLN (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote czterdzieści dwa grosze brutto) oraz udzielającego 120 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą (maksymalną) liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

-----

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt. w kryterium
RĘKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (materiały i robocizna)

RAZEM uzyskane pkt.

1.

Zakład Wielobranżowy KUBIACZYK
Spółka komandytowa
Kokoszki 25, 62-330 Nekla

60,00

40,00

100,00

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 u.Pzp Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) u.Pzp „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".

 

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.1.2017 w formacie pdf znajduje się tym miejscu.