2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR. "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie"

 

Słupca, 3 kwietnia 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA


(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.2.2017

 

 WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy:zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej
w Strzałkowie"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.2.2017

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3071 P - budowa chodnika na ul. Ostrowskiej w Strzałkowie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.2.2017,
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o. o. zsiedzibą w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin;oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 169 706,54 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 39 032,50 PLN; razem brutto: 208 739,04 PLN (słownie: dwieście osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych cztery grosze brutto) oraz udzielającego 120 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

1)   ZAKŁAD DROGOWY Waldemar Lewandowski; Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt. w kryterium
RĘKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (materiały i robocizna)

RAZEM uzyskane pkt.

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o. o.
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

60,00

40,00

100,00

2.

ZAKŁAD DROGOWY Waldemar Lewandowski
Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września

58,95

20,00

78,95

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 11.04.2017 r.

 

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga
................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

 

Otrzymują:

1.     Wykonawcy:

a)    Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o. o., ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin;

b)    ZAKŁAD DROGOWY Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września;

2.     aa

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.2.2017 w formacie pdf znajduje się
w tym miejscu.