2017

informacje z otwarcia ofert dot. GKK.272.2.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali

 

 

Słupca, 4 kwietnia 2017 r.

 

STAROSTA SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA
..........................................

 (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.2.2017

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.2.2017 na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 24 obrębów gminy Ostrowite"

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 04.04.2017 roku o godz. 12:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.272.2.2017 na:

 

„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków
dla 24 obrębów gminy Ostrowite"

 

Do dnia 04.04.2017 r. do godz. 12:00 wpłynęło 5ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 288.000,00 zł (brutto) - słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy.

                

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty: 04.04.2017 r., godz. 11.30)

Kancelaria Geodezyjna-Prawna GEO-LEX Józef Starczyński;
ul. Piłsudskiego 8/17, 62-500 Konin

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 197 200,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. /na podstawie art. 113 ustawy o VAT, podmiot zwolniony z VAT/ PLN, razem brutto 197 200,00 PLN słownie brutto: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty: 04.04.2017 r., godz. 8.15)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Mateusz Sawicki i Rafał Siwka będący wspólnikami spółki cywilnej GEO-SAW-GIS Spółka Cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka; ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 227 500,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 52 325,00 PLN, razem brutto 279 825,00 PLN słownie brutto: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 3 (wpływ oferty: 04.04.2017 r., godz. 8.50)

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O. O.; ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 291 869,92 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 67 130,08 PLN, razem brutto 359 000,00 PLN słownie brutto: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

  • Oferta nr 4 (wpływ oferty: 30.03.2017 r., godz. 8.55)

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOMAP Sp. z o. o."; ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 220 000,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 50 600,00 PLN, razem brutto 270 600,00 PLN słownie brutto: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

 

  • Oferta nr 5 (wpływ oferty w 03.04.2017 r. o godz. 14.00)

GEOTACH Piotr Wiśniewski; ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 226 800,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 52 164,00 PLN, razem brutto 278 964,00 PLN słownie brutto: dwieście siedemdziesiąt osiem  tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy.

Udziela 120 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi /min. 60 m-cy/.

Okres rękojmi: na okres trwania gwarancji.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 7 do GKK.272.2.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

01.03.2018 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

07.03.2018 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

15.03.2018 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Warunki płatności: jednorazowo po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli technicznej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 


 UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 5 do SIWZ GKK.272.2.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z otwarcia ofert dot. GKK.272.2.2017 w formacie pdf znajdują się w tym miejscu.