2017

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.3.2017 "Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strza

Zadanie dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III"
w obszarze B

Słupca, 13 kwietnia 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.3.2017

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.3.2017 na: „Zakup, dostawa i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie"

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawa
i montaż windy wraz z budową szybu w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Strzałkowie"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.3.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - Włodzimierza Borowskiego i Zbigniewa Borowskiego będących wspólnikami spółki cywilnej: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy z siedzibą w Zagórowie, ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów;oferujących realizację przedmiotu zamówienia za 179 828,16 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 41 360,48 PLN; razem brutto: 221 188,64 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze brutto) oraz udzielającego 72 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (materiały).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (94,29 pkt.).

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ich oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 94,29 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

 Pozostałe złożone oferty:

1)   LIFTPROJEKT inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik; Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2)   Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna; ul. św. Antoniego 18 lok 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

3)   ANBUD Firma budowlana A. Kuźma; ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt. w kryterium
RĘKOJMIA na wykonane roboty budowlane (robocizna) i zamontowane urządzenia, w tym dźwig przystosowany da przewozu osób niepełnosprawnych (materiały)

RAZEM uzyskane pkt.

1.

LIFTPROJEKT inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecka

40,11

29,52

69,63

2.

Firma Handlowa ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna
ul. św. Antoniego 18 lok 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki

53,93

40,00

93,93

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o zamówienie publiczne: Włodzimierz Borowski i Zbigniew Borowski będący wspólnikami spółki cywilnej: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy
 ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów

60,00

34,29

94,29

4.

ANBUD Firma budowlana A. Kuźma ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo

56,43

29,05

85,48

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 19.04.2017 r.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga
................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej)

Otrzymują:

1.     Wykonawcy:

a)       LIFTPROJEKT inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik; Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

b)       Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna; ul. św. Antoniego 18 lok 3,
97-200 Tomaszów Mazowiecki,

c)       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH" s.c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy; ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów,

d)       ANBUD Firma budowlana A. Kuźma; ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo.

2.     aa

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf znajguje się w tym miejscu.