2017

informacja o wyborze dot. GKK.272.5.2017 "Wykonanie konwersji baz danych GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra i GEO-INFO 7 Ośrodek do wymogów aktualnych przepisów oraz zakup i wdrożenie oprogr

 

 

Słupca, 12 maja 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: GKK.272.5.2017

 

Dotyczy:zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie konwersji baz danych GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra i GEO-INFO 7 Ośrodek do wymogów aktualnych przepisów oraz zakup i wdrożenie oprogramowania e-usług", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.5.2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie konwersji baz danych GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra i GEO-INFO 7 Ośrodek do wymogów aktualnych przepisów oraz zakup i wdrożenie oprogramowania e-usług", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym GKK.272.5.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-101 Poznań oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 196.560,00 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 45.208,80 PLN, razem brutto 241.768,80PLN, (słownie brutto: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) oraz udzielającego 60 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (100,00 pkt.).

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 100,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą.

 

Pozostałe złożone oferty:

Brak

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

Liczba pkt.
w kryterium
GWARANCJA NA WYKONANE USŁUGI

RAZEM uzyskane pkt.

1.

SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-101 Poznań

60,00

40,00

100,00

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

                    Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 „u.Pzp" Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) „uPzp" „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę".

 

 

 

w/z STAROSTY

Szymon Grzywiński

Wicestarosta

  Otrzymują:

1.     Wykonawca SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-101 Poznań

2.     aa

 

Informacja o wyborze oferty w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.