2017

SIWZ dot. GKK.272.4.2017 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dl

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków,
lokali, działek i użytków dla 9 obrębów gminy Słupca"

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

STAROSTA SŁUPECKI - MARIUSZ ROGA

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: 63 275-86-00, Telefaks: 63 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

1.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GKK.272.4.2017. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Ponadto do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy,
a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

3.    Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

4.    Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób,
ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

5.    Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

6.    Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.      Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 9 obrębów gminy Słupca. 

2.      Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy.

3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5.      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.      Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

9.      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.  Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom.

11.  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji  budynków, lokali, działek i użytków dla 9 obrębów gminy Słupca. 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71222200-2 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich.

2.      Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia określa Załącznik nr 1 - „Warunki Techniczne do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków
dla 9 obrębów gminy Słupca" zwane dalej „Warunkami technicznymi".

3.      Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie obowiązki i prace wymienione we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ) oraz Warunkach Technicznych (Załącznik
nr 1
do niniejszej SIWZ).

4.      Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.      Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując
z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

6.      Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu prac geodezyjnych oraz kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
 dla 9 obrębów gminy Słupca były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

7.      W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa
w ust. 6 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 1 ust. 4 umowy) ustala się co następuje:

1)      Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem
nr 9
do SIWZ,

2)      jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

a)      Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 6 SIWZ (§1 ust. 4 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,

b)      w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym
w rozdziale II ust. 6 SIWZ (§1 ust. 4 umowy) zrealizował przedmiot umowy
za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

c)      brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3)      brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.      W chwili ogłoszenia niniejszego postępowania baza GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO baza Integra nie zostały jeszcze przekonwertowane do wymogów nowych rozporządzeń EGiB (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034), BDOT500 (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2028) i GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938), co zostanie dokonane do końca maja 2017 r.  W związku z wyżej opisaną sytuacją, po zgłoszeniu niniejszej pracy należy pobrać materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania prac, pobrać bazę opisową i kartograficzną ewidencji gruntów i budynków jeszcze
przed dokonaną konwersją w celu wykorzystania do rozpoczęcia przedmiotowych prac, natomiast po 1 czerwca pobrać te bazy ponownie, aby całość prac wykonać
na przekonwertowanych bazach. Całość prac, w tym bazy ewidencji gruntów
i budynków należy wykonać w formacie zgodnym z ww. rozporządzeniami. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśniać i uzgadniać z Zamawiającym w formie pisemnej.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w następujących terminach:

02.10.2017 r. - termin zgłoszenia gotowości do odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli technicznej,

09.10.2017 r. - termin sporządzenia protokołu z kontroli technicznej,

17.10.2017 r. - ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

 

b)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

 

c)    zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeśli Wykonawca:

aa) wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa polegała na pracach geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków (prace powinny być poprzedzone zatwierdzeniem projektu modernizacji przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego). 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

/w przypadku, gdy wartość prac wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni
z ostatniej tabeli przez wszczęciem postępowania./

                                                                                                                                                                               

bb) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a także rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów)
oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. [Zamawiający przypomina, że powyższy zapis umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu Wykonawcom dysponującym osobą, której kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju czynności /działalności nabyte w innych państwach zostały uznane w drodze odpowiedniej procedury].

 

2.    Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

IV.A. Wykluczenie Wykonawcy

1.      Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „ustawy".

2.      Zamawiający przewiduje również wykluczenie w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 „ustawy".

3.      Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 „ustawy".

4.      Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 „ustawy", jak również art. 24 ust. 5 pkt 1 „ustawy", może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się , jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.      Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. powyżej tj. z art. 24. ust. 8 „ustawy".

6.      Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1.    W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale IV SIWZ, a także w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia  Wykonawca winien wraz z ofertą przedłożyć:

1)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 3 do SIWZ);

2)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ).

2.    W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika nr 5
do  niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie;

 

a)      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust.
3 pkt 1) niniejszego rozdziału  składa dokument  lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)      jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit a) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,

c)      dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit a) i lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)     w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2)   wykaz usług (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ) wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

a)      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz,

b)      wykaz usług należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3)   wykaz osób (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

a)      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz osób,

b)      wykaz osób należy złożyć w oryginale.

4.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.    Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

1)      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

2)      Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia - powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, 

3)      Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) „ustawy",

4)      w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane,

5)      Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

6)      jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)      zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b)      zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacją finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego rozdziału

7)      W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a)      zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)     czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8)      Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

8.1.   ) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1
ustawy.

a)    jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w ust.
3 pkt 1) niniejszego rozdziału  składa dokument  lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)   jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit a) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,

c)    dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit a) i lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)   w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

6.    Informacje dotyczące formy dokumentów:

1)      oświadczenia wymienione w ust. 1, pkt 1 i 2), ust. 2, ust. 3 pkt. 2) i 3), ust. 5 pkt. 2),  niniejszego rozdziału dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz dotyczące Podwykonawcy, składane są w oryginale - również oświadczenia złożone w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w trybie art. 26 ust. 4
oraz art. 90 ust. 1 „ustawy", a także dla zmiany lub wycofania oferty,

2)      dokumenty inne niż oświadczenia wskazane powyżej w pkt. 1) niniejszego ustępu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

3)      za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

4)      poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

5)      ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jak również pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem - również te złożone w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp,

6)      gdy złożone kopie dokumentów, innych niż oświadczenia, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej ich kopii;

7)      dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.    Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów:

1)      przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

2)      przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w  ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszego rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne,

3)      Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców
lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

8.    Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub  do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.    Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.   Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców.

11.    Wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ  
wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2
do SIWZ);

2)   pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:

a)      ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;

b)      ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW

1.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne pisma przekazane drogą elektroniczną
lub faksem wymagają niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu wysłania.

2.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1)   kwestie merytoryczne: Krzysztof Andrzej Warzych - tel. 63 275 86 23,
fax. 63 275 86 69, e-mail: krzysztof.warzych@powiat-slupca.pl,  Adrian Staszewski -
tel. 63 275 86 45, fax. 63 275 86 69, adrian.staszewski@powiat-slupca.pl

2)   kwestie formalne: Piotr Mańkowski - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69: e-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl; Kamila Wapniarska - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,e-mail: kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl

3.    Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednakże
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem,
że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania,
 a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - zamieszczona również na tej stronie.

Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.

 

VII. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1.    W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze składającymi
się na nią dokumentami.

Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej - zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.

2.    Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające
w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie
po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik
nr 2
do niniejszej SIWZ.

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy.

3.    Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4.    Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.    W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.

6.    Zawartość oferty:

1)      wypełniony formularz ofertowy (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);

2)      aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (o treści zgodnej  z Załącznikiem nr 3 do SIWZ);

3)        aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ)

3)   pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:

a)    ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;

b)   ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum/spółka cywilna), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców;

7.    Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana
i zaparafowana.

8.    Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

9.    Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były podpisane przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką.

10.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z wraz z upływem terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20,
62-400 Słupca; do dnia 30.05.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

STAROSTA SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.4.2017

„Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek
i użytków dla  9 obrębów gminy Słupca"

Nie otwierać przed 30.05.2017 r. godz. 10:30

2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi 30.05.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

3.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na jego wniosek.

 

XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

2.    Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA.

3.    Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.

4.    Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać
się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego.

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

1a. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

1.    Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego - cena brutto.

2.    Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.    Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji na wykonane usługi, do którego
On się zobowiązuje.

5.    Zamawiający wymaga minimum 60-cio miesięcznego okresu gwarancji na wykonane usługi.

6.    Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.

7.    W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów.

8.    Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

               

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A / Cena brutto - 60%

B / Gwarancja na wykonane usługi - 40%

a.    W kryterium cena brutto oferta może maksymalnie otrzymać 60 pkt.

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

C = (C1/C2) * 100 pkt. * 60%

gdzie:

C =  liczba punktów w kryterium cena brutto,

C1 =  najniższa zaoferowana cena,

C2 = cena oferty badanej.

b.    W kryterium gwarancja na wykonane usługi oferta może maksymalnie otrzymać 40 pkt.

 

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

G = (G1/G2) * 100 pkt. * 40%

gdzie:

G = liczba punktów w kryterium gwarancja na wykonane usługi,

G1 = okres gwarancji badanej oferty,

G2 = najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

 

Maksymalny okres gwarancji na wykonane usługi przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu gwarancji będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu gwarancji, jaki został przedstawiony
w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego
niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium gwarancja na wykonane usługi. W takim przypadku okres dłuższy niż 120 miesięcy traktowany będzie, jak okres 120 miesięcy.

 

Okres gwarancji na wykonane usługi nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 60-cio miesięcznego okresu gwarancji bądź brak wskazania oferowanego okresu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.

 

2.    Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru:

Lo = C + G

gdzie:

Lo = łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną,

C = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto,

G = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium gwarancja
na wykonane usługi.

3.    W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.    Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.    Zamawiający poprawia w ofercie:

a)      oczywiste omyłki pisarskie;

b)      oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.    Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

7.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ
oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.   

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych zero groszy).

2.    Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.    Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: GKK. 272.4.2017".

4.    Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 30.05.2017 r., do godz. 10:00.

5.    Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.    Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu
w związku z art. 46 ust. 1 ustawy.

     Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający
jej dekompletację.

     Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.

     Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7.    Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy.

9.    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.    Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.    Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.    Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia urnowy wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.    W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.

3.    Jeżeli wybrany Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom to do zawarcia przez niego umowy z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.

4.    uchylony.

5.    W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

6.    W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

XVII. DOPUSZCZALNE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach oraz na następujących warunkach:

1.    W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.    Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)   zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2)   Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1;

3)   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) - cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty Wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty);

2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

a)    działaniem siły wyższej (w szczególności: powódź, intensywne ulewy, długotrwałe podtopienia lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne - wysokie i/lub niskie temperatury powietrza, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy
w dostawie energii elektrycznej), której strony nie mogły przewidzieć uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym,

b)   koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, jeśli terminy ich wykonania, rodzaj albo zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

c)    w sytuacji, jeśli Zamawiający nie udostępni przekonwertowanych baz GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO baza Integra i GESUT na warunkach i zasadach określonych  w § 2a, terminy wykonania umowy, o których mowa § 3 oraz § 6 zostaną przedłużone odpowiednio o ilość dni równą okresowi, w jakim z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nastąpiło opóźnienie w udostępnieniu przekonwertowanych baz,

3)   wprowadzenie zmian w warunkach technicznych powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

4)   w przypadku zaistnienia konieczności poprawienia omyłek pisarskich lub rachunkowych;

5)   zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

4.      Sprawy związane ze zmianą umowy reguluje art. 144 „ustawy".

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POST
ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

1)   Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)    określenia warunków udziału w postępowaniu,

b)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)    odrzucenia oferty odwołującego.

d)   opis przedmiotu zamówienia,

e)    wyboru oferty najkorzystniejszej.

2)      Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3)      Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 „ustawy" zdanie drugie albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4)      Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5)      Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy.

6)      Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7)      Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte
są w art. 179 -198 g ustawy.

 

XIX. PODWYKONAWSTWO

 

1.    Wykonawca może powierzyćwykonanie części prac Podwykonawcom pod warunkiem,
że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.    Wykonawca zwraca się z wnioskiem na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie zgody
na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3.    Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin
na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy
niż 3 dni.

4.    Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.    Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.    Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.    Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.    W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z Podwykonawcą.

9.    Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10.    Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

 

XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1)   warunki techniczne - Załącznik nr 1,

2)   wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 2,

3)   oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 3,

4)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4,

5)   informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej / lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5,

6)   wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 6,

7)   wzór umowy - Załącznik nr 7,

8)   wykaz osób - Załącznik nr 8,

9)   oświadczenie w sprawie zatrudnienia - załącznik nr 9.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

SIWZ w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.

Załącznik nr 1 - Warunki techniczne.

Załączniki nr 2-9.