2017

informacja - sprostowanie dot. SR.272.1.2017 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku"

Słupca, dn. 6 lipca 2017 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

......................................................

 (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: SR.272.1.2017

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SR.272.1.2017 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku" [dot. części 2 niniejszego postępowania]

 

Z uwagi na fakt pominięcia w informacji o powtórzeniu czynności oceny i badania ofert z dnia 5 lipca 2017 roku słów: „uchyla się od podpisania umowy", Zamawiający poniżej przedstawia pełną treść przedmiotowej informacji.

INFORMACJA

O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY I BADANIU OFERT

w zakresie Części 2

(Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie)

 

     Zamawiający zawiadamia iż, w związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - tzn. z uwagi na fakt, że Wykonawca, którego oferta została uznana (oceniona) za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie części 2 postępowania uchyla się od podpisania umowy - powtórzy czynność oceny i badania ofert złożonych w postępowaniu dotyczącymprzetargu nieograniczonego na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku" obejmującą części 2. Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 przedmiotowego zamówienia nastąpi po ponownej ocenie i badaniu ofert.

 

 

 

STAROSTA

 

/-/ Mariusz Roga

 

 

Otrzymują:

1.    Wykonawcy wg rozdzielnika:

a)    PHUP „EURO-GAZ" Sp. j., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,

b)   Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

c)    Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel" Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2,
43-300 Bielsko-Biała,

d)   RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź.

2.    aa

 

Informacja w formacie pdf dostepna jest w tym miejscu.