2017

SIWZ dot. OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

/SIWZ/

 

 

Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, położonego przy ulicy Traugutta 7, działka nr 335/7  

 

Numer zamówienia
(nr referencyjny):

OR.272.6.2017

Jednostka prowadząca sprawę:

POWIAT SŁUPECKI z siedzibą władz w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Wspólny słownik

(CPV):

 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

33100000-1 Urządzenia medyczne

 

 

Zatwierdzenie:

 

STAROSTA

 

  /-/Mariusz Roga

.............................................................

Starosta Powiatu Słupeckiego

 

 


I. INFORMACJE OGÓLNE

1.    Zamawiającym jest:

 

Nazwa:  POWIAT SŁUPECKI

Adres:   ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

 

NIP: 667-17- 40- 164

REGON: 311019013

 

Numer telefonu 63 275 86 00

Numer faksu     63 275 86 69

Adres email: powiat@powiat-slupca.pl

Strona internetowa: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna na stronie internetowej www.powiat-slupca.pl oraz na pisemny wniosek Wykonawcy dostępna w sekretariacie Zamawiającego.

 

2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej Pzp,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.6.2017 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

4.       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Ponadto, do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się akty wykonawcze do przywołanej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych w niej - przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

5.      Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

6.      Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

7.       Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

8.      Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.           Przedmiotem zamówienia jest :

 

„Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

położonego przy ul. Traugutta 7, działka nr 335/6"

 

Ważność dokumentów w trakcie realizacji kontraktu i doboru materiałów:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami,

2. Projekty Wykonawcze,

3. Projekty Budowlane,

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający przewiduje następujący harmonogram rozliczeń

Lp.

Nazwa etapu

Płatność [% wartości umownej]

1

Stan surowy zamknięty

20%

2

Wykonanie wszystkich robót branżowych (bez malowania i zabudowy bloku operacyjnego)

30%

3

Uruchomienie wszystkich systemów oraz zabudowa bloku operacyjnego, dostawa kompletnego wyposażenia

40%

4

Otrzymanie prawomocnej decyzji na użytkowanie

10%

 

2.        Szczegółowy zakres robót zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki  do SIWZ:

- załącznik nr 3 - przedmiary robót;

- załącznik nr 4  - STWiOR;

- załącznik nr 5 - wymagania szczegółowe dla elementów bloku operacyjnego i technologii medycznej

- załącznik nr 6 - wymagania szczegółowe instalacje teletechniczne

- załącznik nr 7 - wymagania szczegółowe system integracji

- załącznik nr 8 - wymagania szczegółowe UPS

- załącznik nr 10 - projekt umowy wraz z warunkami szczególnymi

- załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa

 

3.        Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ.

4.        Materiały budowlane użyte w niniejszym zamówieniu muszą odpowiadać polskim normom budowlanym (gatunek I). Prace należy wykonywać zgodnie z technologią właściwą dla każdego rodzaju robót.

5.        Podstawienie kontenerów na odpady oraz składowanie materiałów budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

6.        Obiekt w którym prowadzone będą prace jest obiektem czynnym. Każdorazową konieczność wyłączenia pomieszczenia z użytkowania na czas prowadzenia prac modernizacyjnych, montażowych należy uzgodnić z użytkownikiem pomieszczenia za pośrednictwem przedstawiciela INŻYNIER KONTRAKTU - FIRMA KAROX SP. Z O. O.

7.        Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, z tego względu Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób i mienia.

8.        Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy/remontu celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt  wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

9.        Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, urządzenia lub technologie zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Materiały równoważne muszą zostać zatwierdzone przez inżyniera kontraktu. Brak takiej akceptacji wyklucza możliwość zastosowania.

10.    Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.

11.    Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

 

a)             roboty w zakresie instalacji elektrycznych

b)            roboty w zakresie instalacji sanitarnych

c)             roboty budowlane i wykończeniowe

czyli tzw. pracownicy fizyczni. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych.

 

(Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.)

 

12.    W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

13.    Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.

14.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp - tzn. udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług, co roboty/usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wynagrodzenie za ewentualne roboty/usługi uzupełniające będzie zgodne z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym dotyczącym tegoż zamówienia podstawowego; zakres robót/usług uzupełniających stanowić będzie ok. 10% wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia podstawowego.

16.    Do realizacji zamówienia należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Za takowe uważa się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano:

  • certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych,
  • deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.

Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość ich zastosowania w obiektach służby zdrowia.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m. in. wykonanie instalacji gazów medycznych. Przyjęte wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej regulacje prawne, w szczególności te zawarte w dyrektywie nr 93/42/EEC, ustawie o wyrobach medycznych oraz przepisach powiązanych, wskazują jasno, że Instalacja Gazów Medycznych jako całość jest wyrobem medycznym. Musi więc odpowiadać odpowiednim rygorom i po wykonaniu uzyskać stosowny znak CE. Zgodnie z obowiązującym prawem system instalacji gazów medycznych musi być  dostarczony, zamontowany i uruchomiony przez Wykonawcę (lub jednego z jego Podwykonawców), który jest wytwórcą wyrobu medycznego, posiadającego wdrożony i certyfikowany system zarządzania ISO PN-EN 13485. Zamawiający na etapie odbioru będzie wymagał dostarczenia niezbędnych dokumentów zgodnie z dyrektywą nr 93/42/EEC oraz ISO PN-EN 13485.

17.    Wykaz uzupełnień do zmian funkcji pomieszczeń :

- opracowanie dokumentacji technologii medycznej w związku ze zmianą funkcji pomieszczeń

- analiza i opracowanie nowych wytycznych oświetlenia

- zmiana funkcjonalności centralnej sterylizatorni z pomieszczeniami przyległymi i drogami

- wielkości i funkcjonalności pomieszczeń w piwnicach budynku

- zmiana na parterze budynku pomieszczeń pod kątem funkcjonalności

- inne niezbędne opracowania, które będą wynikać ze zmian funkcjonalnych

 

Wszystkie zmiany funkcjonalne, będą uzgadnianie przez Wykonawcę na etapie wykonawstwa z Inżynierem Kontraktu, który to te zmiany będzie uzgadniał bezpośrednio z Zamawiającym.

Wszystkie koszty zmian i opracowań, należy przewidzieć na etapie składania ofert i wliczyć je do kwoty składanej oferty.

 

Zamawiający zaznacza, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (prace) dotyczące: robót ogólno-budowlanych, instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia ruchomego szpitala, w tym apteki i centralnej sterylizatorni.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania zamówienia:

- Maksymalnie do dnia 16 listopada 2018 roku - zakończenie wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych oraz do dnia 30 grudnia 2018 - uzyskanie prawomocnych decyzji na użytkowanie obiektu.

2.    Miejsce wykonywania zamówienia:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

położony przy ul. Traugutta 7, działka nr 335/6

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 A    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.     nie podlegają wykluczeniu;

2.     spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

2)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

a)      Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości minimum 10 000 000 PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie,

b)      Przedstawienie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 20 000 000 PLN.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 a)    DOTYCZĄCEJ WYKONAWCY  

A1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych w obiektach szpitalnych o wartości nie mniejszej niż 12 mln zł brutto każda robota, prowadzonych w trybie „zaprojektuj, wybuduj" wraz z dostawą i montażem urządzeń medycznych i wyposażenia

A2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 (trzech) robót budowlanych w obiektach szpitalnych, które swym zakresem obejmowały m.in. blok operacyjny - sale operacyjne,

A3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, o powierzchni użytkowej min. 4000 m2, zawierającą w swym zakresie pomieszczenia diagnostyczne, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe oraz pomieszczenia TK i RTG, zagospodarowanie terenu, o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN,

A4) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w obiektach szpitalnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto, dotyczącą rozbudowy/przebudowy zespołu porodowego prowadzonego w ruchu ciągłym szpitala wraz z dostawą i montażem wyposażenia i technologii medycznych.

Dla spełnienia warunków opisanych w A1 oraz A2 można wykazać te same referencje, pod warunkiem, że obejmują one zakresy opisane w tych punktach.

 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 b)   DOTYCZĄCEJ OSÓB

Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia), mogące wykonywać funkcje:

 

Stanowisko

Wymagane uprawnienia

Wymagane doświadczenie zawodowe

Ilość osób

Kierownicy robót branżowych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży:

 

1.    budowlanej,

2.    elektrycznej,

3.    sanitarnej,

 

bez ograniczeń (lub równoważne)

minimum 10 lat na stanowisku kierownika robót, a w tym okresie wykonał co najmniej 2 budynki użyteczności publicznej w tym 1 dla służby zdrowia

po jednym
z każdej branży

Kierownik Robót

uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń

minimum 10 lat na stanowisku kierownika robót, a w tym okresie wykonał co najmniej 2 budynki użyteczności publicznej w tym 1 dla służby zdrowia

1

Architekt

wykształcenie wyższe - architekt

- wykonanie projektów dla 4 szpitali w tym co najmniej 1 szpital o pow. >=10 000 m2,

- projekt dla minimum 4 bloków operacyjnych, w tym co najmniej 1 blok na 4 sale. 

- Projekt dla minimum 2 oddziałów SOR,
w tym co najmniej jeden z gorącą platformą i ścieżką dziecięcą

- projekt dla minimum 2 CS

- projekt dla minimum 2 oddziałów AiIT na minimum 6 łóżek,

- projekt dla 2 bloków porodowych 

- wykonanie projektów dla minimum 3 pracowni RTG i TK

- wykonanie projektów dla minimum 4 przychodni specjalistycznych

1

Technolog Medyczny - Architekt

 

- wykonanie projektów dla 4 szpitali w tym co najmniej 1 szpital o pow. >=10 000 m2,

- projekt dla minimum 4 bloków operacyjnych, w tym co najmniej 1 blok na
4 sale. 

- Projekt dla minimum 2 oddziałów SOR,
w tym co najmniej jeden z gorącą platformą i ścieżką dziecięcą

- projekt dla minimum 2 CS

- projekt dla minimum 2 oddziałów AiIT na minimum 6 łóżek,

- projekt dla 2 bloków porodowych 

- wykonanie projektów dla minimum 3 pracowni RTG i TK

- wykonanie projektów dla minimum 4 przychodni specjalistycznych

1

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ

 

Osoba, o której mowa w punkcie A. 2. 3) lit. b powyżej, powinna posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobami/kandydatami na stanowiska, określone w punkcie A. 2. 3) lit. b powyżej, mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

a)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punkcie A. 2.  SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

b)   Funkcje architekta i technologa medycznego nie mogą być łączone, muszą być to dwie osoby posiadające wymagane doświadczenie zawodowe.

 

B    Podstawy wykluczenia

1.    Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp.

2.    Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie:

1)      art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

3.    Wykluczenie Wykonawcy nastąpi:

1)   w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)   w przypadkach, o których mowa:

-          w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

-          w art. 24 ust. 1 pkt 15,

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3)   w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4)   w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)   w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

 

4.    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.    Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 1.    W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

2.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia.

3.    W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych  podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału.

4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)        odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2)        wykazu robót budowlanych wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. a) i wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 13 do SIWZ,

       Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o  których mowa powyżej.

3)        wykazu osób wskazanych w rozdz. IV A. 2. 3) lit. b) potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ,  wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

4)        potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV A. 2. 2) lit. a),

5)        informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę wskazaną w rozdz. IV A. 2. 2) lit. b).

4a. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowane wyposażenie medyczne odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego okres gwarancji - w przypadku powyżej 36 miesięcy musi zostać on potwierdzony przez producenta lub dystrybutora w Polsce.

5.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.

5a. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) i 5) niniejszego rozdz., Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.

6.    Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

7.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.    Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

9.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

10.    Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:

1)      zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)       informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11.    Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

12.    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)      zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)      zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału

13.    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

14.    W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt. 1) powyżej. Przepisy ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

15.    Oświadczenia, o których mowa w rozdz. V SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

16.    Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 15 powyżej składane mogą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

17.    Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

18.    W zakresie nie uregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1.    Wymagania podstawowe

1)      Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;

2)      Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

3)      Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;

4)      W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii;

5)      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.    Forma oferty

1)      Oferta musi być napisana w języku polskim i mieć formę pisemną.

2)      W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3)      Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami oraz parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

4)      Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

5)      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

6)      Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

7)      Wszelkie oświadczenia, w tym oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

3.    Zawartość oferty:

1)       Oferta musi zawierać:

a)    formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

b)   kosztorysy ofertowe;

c)    oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione  w rozdz. V SIWZ;

d)   dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) dla pełnomocnictwa;

e)    jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4);

f)    bezpośrednio do oferty należy złożyć katalogi/foldery/karty techniczne oferowanych wyrobów - w celu potwierdzenia i weryfikacji informacji podanych w formularzu specyfikacji technicznej (parametry techniczne), do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w postaci: materiałów producenta, katalogów, folderów oraz dodatkowo dołączyć instrukcję obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim (jeżeli taka jest ogólnie dostępna) - w wersji papierowej lub elektronicznej (np. płyta CD/DVD w formie niepozwalającej na zmiany zapisów);

g)   bezpośrednio do oferty należy dołączyć oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne posiadają przewidziane prawem dopuszczenia do obrotu na oferowany asortyment i będą przedstawione przy odbiorze;

h)   wymogi technologiczno-eksploatacyjne urządzeń medycznych;

i)     oświadczenie Wykonawcy odnośnie okresu gwarancji na oferowane wyposażenie medyczne na wzorze własnym oferenta.

4.    Udostępnianie

1)      Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

2)       Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;

3)      Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

a)    osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,

b)   Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,

c)    po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu.

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 a)      Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 560 000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

b)    Wadium należy wnieść w terminie do dnia  31.07.2017 r., do godz. 0900.

c)     Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

-        pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Słupcy,

 numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050

 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy OR.272.6.2017"

-        poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

-        gwarancjach bankowych;

-        gwarancjach ubezpieczeniowych;

-        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

d)     Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

e)     Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

f)       Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

g)      Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

h)      Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

i)        Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1.        Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu opatrzonej danymi Wykonawcy, uniemożliwiającymi zapoznanie się z jej treścią w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, pok. SEKRETARIAT Starosty w terminie najpóźniej do dnia 31.07.2017 r., do godz. 0900.

2.        Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

1)                                                                                                    Opakowanie/kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

 POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony - znak sprawy: OR.272.6.2017

Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupcy

 nie otwierać przed dniem    31.07.2017 r.,  do godz.: 10:30

2) Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie (art. 84. ust 2 ustawy Pzp).

3.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2017 r. budynek główny - siedziba Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, I piętro, pokój nr 25, o godzinie 10:30. Otwarcie jest jawne.

4.        Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.powiat-slupca.pl informacje dotyczące:

1)      kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)      firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)      ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.        W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne pisma przekazane drogą elektroniczną lub faksem wymagają niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu wysłania.

2.        Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane przez Wykonawcę pisemnie (za wyjątkiem ofert, które należy złożyć zgodnie z rozdz. IX. 1 SIWZ) należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

3.        Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: powiat@powiat-slupca.pl, a faksem na numer (63) 275 86 69.

 

4.        Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

  • w sprawach formalnych:

Piotr Mańkowski - Starostwo Powiatowe w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca - tel. (063) 275 86 24, fax. (063) 275 86 69, e-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl ;

Estera Urbaniak - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy przy ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca - tel. (63) 275 23 00 lub (63) 275 19 60, fax. (063) 275 21 16, e-mail: biuro@szpital.slupca.pl .

  • w sprawach merytorycznych:

Robert Byczkowski - Kierownik Działu Technicznego SP ZOZ w Słupcy - tel. 063 274 31 84, 063 275 23 00 wew. 370, e-mail: dt@szpital.slupca.pl ;

Inżynier Kontraktu - firma KAROX Sp. z o. o., ul. Norwida 14 bud. C, 60-867 Poznań:

- Prezes firmy KAROX Sp. z o. o. Robert Kawka - tel. 512 345 457, e-mail: robert.kawka@karox.eu ;

- Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji Michał Stasiński - tel. 780 007 207, e-mail: michal.stasiński@karox.eu .

 

5.    Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1.

6.    Treść wyjaśnień zostanie udzielona przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

7.    Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1.    Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania i zawierającą wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2.    Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego.

3.    Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKO­NAWCĄ

 Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich jednostkach pieniężnych.

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1.      Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

cena (brutto)

60 %

2

okres gwarancji na roboty budowlane (min. 60 miesięcy)

15 %

3

okres gwarancji na wyposażenie medyczne - gwarancja powyżej 36 miesięcy musi zostać potwierdzona przez producenta lub dystrybutora w Polsce

23 %

4

ocena techniczna wyposażenia medycznego

2 %

Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

Cena (brutto)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

2

okres gwarancji na roboty budowlane [m-c]

Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga

gdzie:

 - Ozn war2 - podana w ofercie .....

 - Ozn max2 - najwyższa spośród wszystkich ofert .....

Minimalny okres gwarancji 60 m-cy .

Gwarancja obejmuje wykonanie robót wraz z instalacjami typu wentylacja, klimatyzacja, windy, gazy medyczne

3

okres gwarancji na wyposażenie medyczne [m-c]

Liczba punktów = ( Ozn war3/Ozn max3 ) * 100 * waga

gdzie:

 - Ozn war3 - podana w ofercie .....

 - Ozn max3 - najwyższa spośród wszystkich ofert .....

Wg oceny ze specyfikacji technicznych jako suma okresów gwarancji wszystkich urządzeń medycznych

4

ocena techniczna wyposażenia medycznego [m-c]

Liczba punktów = ( Ozn war4/Ozn max4 ) * 100 * waga

gdzie:

 - Ozn war4 - podana w ofercie .....

 - Ozn max4 - najwyższa spośród wszystkich ofert .....

Wg oceny ze Specyfikacji technicznych jako suma ocen całego wyposażenia

 

3.        Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu.           

4.        Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę zobligowany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

XIV.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.        Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.        Projekt umowy w załączeniu - załączniki nr 10 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. Umowa z Wykonawcą, który wygra postępowanie, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż określono to w przepisach art. 94 ust. 1 pkt. 2) Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp.

3.        Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.

4.        W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób nie budzący wątpliwości określa:

a)             przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia,

b)             oznaczenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta,

c)             oznaczenie czasu trwania umowy,

d)            oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiający wszelką korespondencję oraz rozliczanie za wykonane dostawy prowadzić będzie z upoważnionym reprezentantem konsorcjum,

e)             określenie sposobu ustania umowy konsorcjum.

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.      Wykonawca, który wygra przedmiotowe postępowanie zobowiązany będzie do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty brutto.

2.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  • pieniądzu;
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • gwarancjach bankowych;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych;
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.      Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

4.      Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Pzp.

 

XVI. PODWYKONAWSTWO

 1.        W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec  Zamawiającego za jego działania i zaniechania.

2.        W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

3.        Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

4.        Suma wartości umów zawartymi z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1.        Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2.        Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.        Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)                  określenia warunków udziału w postępowaniu;

b)                  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c)                  odrzucenia oferty odwołującego;

d)                 opisu przedmiotu zamówienia;

e)                  wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.        Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.        Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6.        Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7.        Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej".

 

 

Wykaz załączników:

1.    Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

2.    Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

3.    Załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiary robót

4.    Załącznik nr 4 do SIWZ - STWiOR

5.    Załącznik nr 5 do SIWZ - wymagania szczegółowe dla elementów bloku operacyjnego i technologii medycznej

6.    Załącznik nr 6 do SIWZ - wymagania szczegółowe instalacje teletechniczne

7.    Załącznik nr 7 do SIWZ - wymagania szczegółowe system integracji

8.    Załącznik nr 8 do SIWZ - wymagania szczegółowe UPS

9.    Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór zobowiązania zasoby

10.  Załącznik nr 10 do SIWZ - projekt umowy

11.  Załącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja projektowa

12.  Załącznik nr 12 do SIWZ - wykaz osób

13.  Załącznik nr 13 do SIWZ - wykaz robót

14.  Załącznik nr 14 do SIWZ - wymagane zapisy „gwarancji bankowej" oraz „ gwarancji ubezpieczeniowej"

15.  Załącznik nr 15 do SIWZ - wzór ustanowienia pełnomocnika

16.  Załącznik nr 16 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 SIWZ OR.272.6.2017 w formie PDF dostępny w tym miejscu