2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. SR.272.1.2017 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku" w zakresie c

 

Słupca, dn. 17 lipca 2017 roku

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

......................................................

 (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: SR.272.1.2017

 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
wg rozdzielnika

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr SR.272.1.2017 na: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku" w zakresie części 2

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie Części 2

(Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie)

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 91 ust. 1 w zw. z art. 24aa ust. 2 ustawyz 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym SR.272.1.2017 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2017 roku", jako najkorzystniejszą w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia (Transport wraz z unieszkodliwieniem zdemontowanego(ych) azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gmin Powiatu Słupeckiego na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Krzysztofa Łozińskiego i Piotra Malinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z siedzibą w Łodzi, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź, oferujących:

a)    realizację przedmiotu zamówienia za następującą cenę jednostkową: 0,30 PLN netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 0,02 PLN; razem brutto: 0,32 PLN (słownie: zero złotych trzydzieści dwa grosze brutto);

b)   wykorzystanie do realizacji zamówienia środków transportu o europejskim standardzie emisji spalin EURO 5 i EURO 6 (grupa III).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta uzyskała największą ilość punktów (92,00 pkt.) spośród pozostałych ofert w zw. z art. 24aa ust. 2 u.Pzp.

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ich oferta jest prawidłowa oraz otrzymała największą liczbę 92,00 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których uznano je za najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w zw. z art. 24aa ust. 2 u.Pzp.

 

Pozostałe złożone oferty:

1)     PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.; Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,

2)     Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o.; Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

3)     Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel" Tomasz Wieczorek; ul Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała /Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy/.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.

Uczestnik postępowania - WYKONAWCA

Liczba pkt.
w kryterium
CENA brutto

 

Liczba pkt.
w kryterium

klasa emisji spalin EURO

 

Razem uzyskane pkt.

1.

PHUP „EURO - GAZ" Sp. j.
Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

60,00

10,00

70,00

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o.
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

43,33

40,00

83,33

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel" Tomasz Wieczorek
ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała

Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego Krzysztof Łoziński i Piotr Malinowski będący wspólnikami spółki cywilnej: RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński,
Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź

52,00

40,00

92,00

 Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 25.07.2017 r.

                                                   

                                                                                                                                      STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

 

Otrzymują:

1.    Wykonawcy wg rozdzielnika:

a)    PHUP „EURO-GAZ" Sp. j., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny,

b)   Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Sp. z o. o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,

c)    Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel" Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,

d)   RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź.

2.    aa

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 w formie PDF dostępna jest w tym miejscu