2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. OR.272.5.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

Słupca, dnia 18 lipca 2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

.........................................

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr referencyjny post.: OR.272.5.2017

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2017 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 13 lipca br. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę o następującej cenie:

- 965 326,52 PLN brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 u.Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 600 000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy).

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie powtórzyć procedurę przetargową.

                          

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania OR.272.5.2017 w formie PDF dostępna jest w tym miejscu