2017

wyjaśnienie (nr 6) treści SIWZ "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

 

Słupca, dn. 27.07.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL.POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                        (Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2017)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (nr 6)

Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań, które do niego wpłynęły wraz z odpowiedziami jakich udzielił.  

 

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. W załączniku nr 4 do SIWZ, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
  w pliku SST 21.0 dotyczącym Wyposażenia stałego zostały opisane urządzenia typu jednostki zasilające ( parametry, ilości, lokalizacja). W załączniku nr 5 do SIWZ również znajduje się opis parametrów jednostek zasilających (tylko parametry). W związku z tym prosimy
  o wyjaśnienie którym z opisów należy się kierować przy sporządzeniu oferty.

                  Odp : Zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

 1. W przypadku nadrzędności opisów z załącznika nr 5 do SIWZ prosimy o podanie ilości wymaganych urządzeń.

Odp : Ilości: 

DWUCZASZOWA LAMPA OPERACYJNA - 6

Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy - 29

Kolumna  anestezjologiczna - 13

Kolumna  chirurgiczna  - 7

Automat myjąco-dezynfekujący - 8

Myjnia chirurgiczna  - 4

Panel nadłóżkowy pionowy 1-stanowiskowy - 4

Lampa zabiegowa - 5.

 

3.      Czy w przypadku nadrzędności opisów z załącznika nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga wypełnienia załączonych tabelek z opisem parametrów technicznych i załączenia ich
do oferty?

Odp : Tak, Zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

4.      W przypadku nadrzędności opisów z załącznika nr 5 do SIWZ prosimy o wyjaśnienie
czy jednostki zasilające w postaci mostów sufitowych również stanowią przedmiot zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i wskazanie lokalizacji jednostek.

Odp : nie są one w zakresie tego postępowania.

 

5.      W załączniku nr 11 do SIWZ w dokumentacji projektowej znajdują się opisy lamp operacyjnych oraz zabiegowych. W załączniku nr 5 do SIWZ również znajduje się opis parametrów lamp operacyjnych. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie którym z opisów parametrów należy się kierować przy sporządzeniu oferty.

Odp : zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

6.      Czy w związku z tym, że opis lamp z załącznika nr 11 wskazuje na jednego producenta, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania jako równoważne parametry lamp opisane
w załączniku nr 5 cz.1/10 do SIWZ ?

Odp : Tak, dopuszcza równoważne parametry lamp.

 

7.      Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga na etapie składania ofert załączenia materiałów potwierdzających oferowane parametry urządzeń ( kolumny, panele, mosty lampy) w postaci np. folderów, katalogów lub rysunków?

Odp : Tak,  Zamawiający wymaga na etapie składania ofert załączenia folderów, katalogów.

 

 

Dotyczy: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, położonego przy ul. Traugutta 7, działka nr 335/7, nr sprawy OR.272.6.2017.

W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą
o modyfikację warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zawartego w części IV SIWZ.

 1. Zgodnie z zapisem A1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się doświadczeniem polegającym na wykonaniu „co najmniej dwóch robót budowlanych
  w obiektach szpitalnych (...) prowadzonych w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Zakres zadania będącego przedmiotem postepowania przetargowego nie obejmuje prac projektowych, a jedynie roboty budowlane polegające na rozbudowie placówki szpitalnej.
W związku z tym, że wymóg ten jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia prosimy
o wykreślenie formuły „zaprojektuj i wybuduj".

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymóg jest w pełni adekwatny do przedmiotu zamówienia i jest to opisane w SIWZ.

 

 1. Wnioskujemy o wykreślenie warunku dotyczącego dostawy i montażu wyposażenia
  i technologii medycznych określonego w punkcie A4. Wymóg posiadania doświadczenia
  w tym zakresie został już przez Państwa określony w punkcie A1, a zawężanie go do zespołu porodowego w znacznym stopniu ogranicza konkurencję.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.      Rozdz. IV pkt A. 2. 3) lit. b SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dwóch kierowników robót branży konstrukcyjno-budowlanej?

Odp : tak, zamawiający wymaga kierownika budowy oraz kierownika branżowego (dwie różne osoby).

 

2.      Rozdz. IV pkt A. 2. 3) lit. b SIWZ: Prosimy o uzasadnienie wymogu dysponowania osobą architekta oraz technologa medycznego - architekta, dla których Zamawiający ustanowił identyczne wymagania w zakresie posiadanego doświadczenie? Prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu obowiązków w/w osób przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odp : uzasadnienie jest opisane w SIWZ. Osoby te będą odpowiedzialne za dokonanie zmian funkcjonalnych, które są również opisane w SIWZ.

 

3.      Rozdz. VI pkt 3 1) lit. h) SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca zobowiązany jest

do złożenia wraz z ofertą, w zakresie wymaganych urządzeń,  tylko i wyłącznie załącznika

nr 5 w części od 1 do 10. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymagane

w załączniku nr 5 tj. certyfikaty, deklaracje, wpisy do rejestru itp., składane będą
przy odbiorze, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w lit. g).

Odp: Tak, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów wraz ze złożoną ofertą.

 

4.      Załącznik nr 10 wzór umowy, akt umowy § 4 ust. 1: Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane
w w/w ustępie wady dotyczą dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ.

Odp: wskazane we wzorze umowy zapisy nie mówią o wadach projektu. Zapis ten jest konsekwencją wymogu dokonania zmian funkcjonalnych.

 

5.      Załącznik nr 10 wzór umowy, warunki szczególne kontraktu, subklauzula 8.7: Prosimy
o zastąpienie słów „opóźnienie" słowami „zwłoka". Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności niewynikające
z bezpośredniej winy wykonawcy.

Odp : zamawiający nie wyraża zgody, zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

 

6.      Załącznik nr 10 wzór umowy, warunki szczególne kontraktu, subklauzula 8.7: Prosimy
o wyjaśnienie, który z załączników do Oferty/SIWZ wskazuje wysokości poszczególnych kar umownych. 

Odp :

(a)   za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,15% wartości kontraktu brutto.

(b)   z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% wartości kontraktu brutto.

(c)   za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek w terminie określonym
w Świadectwie Przejęcia lub za niewykonanie Prac ujawnionych w Okresie Usuwania Wad
w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego,
w wysokości 0,15%  wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia.

(d)   za niezgłoszenie, zgodnie z Subklauzulą 4.4, któregokolwiek z podwykonawców w wysokości 0,5% wartości kontraktu.

 

7.      Załącznik nr 10 wzór umowy, warunki szczególne kontraktu, subklauzula 11.1: Prosimy
o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji Zamawiający ponosi koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Odp : w okresie gwarancji materiały eksploatacyjne-będą kosztem zamawiającego.

 

8.      Załącznik nr 12 do SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymagane w zał. nr 12
tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności oraz aktualne wpisy do rejestru właściwej Izby Samorządu Zawodowego wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wraz z podpisaniem umowy lub w określonym terminie
od jej podpisania.

Odp : tak potwierdzamy.

9.      Dokumentacja projektowa: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada wszelkie prawa autorskie do załączonej w niniejszym postępowaniu dokumentacji projektowej.

Odp : Tak potwierdzamy. Prawa autorskie są w posiadaniu zamawiającego.

 

10.  Załącznik nr 10 wzór umowy, akt umowy § 2 ust. 1: W związku z ustaleniem przez Zamawiającego, iż roboty budowlane przedmiotowego zamówienia mają być wykonane
w systemie „zaprojektuj i buduj" (żółty FIDIC) oraz mając na uwadze treść art. 31 ust. 2-3 ustawy PZP, prosimy o wyjaśnienie braku w dokumentacji przetargowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Odp : informujemy, że „żółty FIDIC" nie odnosi się jedynie do systemu zaprojektuj
i wybuduj, ale także do każdej innej inwestycji która jest prowadzona na zasadach FIDIC,
co do których w trakcie realizacji zadania, wymagane są wprowadzenia zmian w stosunku
do pierwotnej dokumentacji projektowej.

 

11.  Dokumentacja projektowa: Czy w związku z faktem, iż realizacja przedmiotu zamówienia oparta jest o warunki kontraktowe (żółty FIDIC), Wykonawca uprawniony jest
do sporządzenia własnej dokumentacji projektowej, w tym do optymalizacji projektu (np. zmiana materiałów: kauczuki, granitogresy itp.)?

Odp : Wykonawca nie jest upoważniony do samodzielnej optymalizacji projektu ani materiałów.

 

12.  Załącznik nr 3 do SIWZ, przedmiary robót: Czy w związku z faktem, iż realizacja przedmiotu zamówienia oparta jest o warunki kontraktowe (żółty FIDIC), prosimy o potwierdzenie,
iż kalkulację oferty należy wykonać na podstawie załączonych przedmiarów. Jednocześnie prosimy o dołączenie pozycji przedmiaru z wyszczególnieniem dokumentacji będącej
w zakresie wykonania przez wykonawcę.

Odp : Kalkulacja oferty przez Wykonawcę następuje na podstawie wszystkich dostępnych materiałów które zostały ogłoszone wraz z SIWZ. Dodatkowo informujemy, ze zawarte przedmiary są jedynie pomocą dla wykonawcy w wycenie swojej oferty.

 

13.  Dokumentacja projektowa: Mając na uwadze załączoną w dokumentacji projektowej decyzję o wycince drzew, prosimy o wyjaśnienie, gdzie mają zostać posadzone drzewa - nasadzenia zastępcze.

Odp :  drzewa są już usunięte. Nasadzenia zastępcze będą w takiej samej ilości jak ilość drzew wyciętych.

 

14.  W związku z tym, iż na rys. nr 18 Patio jest opis: „płytki gresowe gr 2cm 60x60 cm układane na podkonstrukcji podniesionej regulowanej (podpora co 60 cm) płytki ułożone pod powierzchnią substratu glebowego - wystające obrzeże", prosimy o uszczegółowienie technologii układania płytek. W przypadku gdy płytki zostaną zakryte glebą, prosimy
o wyjaśnienie czy ma znaczenie kolorystyka płytek?

Odp : zgodnie z SIWZ. Ewentualne zmiany w kolorystyce będę ustalane dopiero na etapie wykonawstwa.

 

15.  Czy zamawiający potwierdza, że w ramach oferty wykonawca dostarcza tylko sprzęt medyczny oraz wyposażenie centralnej sterylizatorni i apteki, zawarte w dokumencie „Szpital w Słupcy-Wyposażenie stałe medyczne-roboty budowlane-przedmiar.pdf"

Odp : dokumentacja SIWZ wprost mówi o elementach które należy dostarczyć. Elementy które zawarte w pytaniu nie wchodzą w zakres - jest to wprost zapisane w SIWZ.

 

16.  W związku z tym, iż zgodnie z rys. nr 18 Patio przerwa pomiędzy płytkami jest równa 4mm,
a z doświadczenia wykonawcy wynika, iż przedmiotowe szczeliny zapychają się i nie spełniają swojej funkcji, co w dalszej konsekwencji powoduje zastoiny wody, czy należy wykonać rysunek zamienny. Prosimy o wyjaśnienie w czyim zakresie jest wykonanie
i dostawa rysunku zamiennego bądź rewizji.

Odp : wszelkie zmiany włącznie z wynikającymi z tego kosztami są po stronie wykonawcy
i muszą być zawarte w koszcie oferty.

 

17.  Zgodnie z dokumentacją należy wycenić humusowanie 900 m2 terenu. Czy w związku
z powyższy należy uwzględnić siew trawy. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

Odp : zamawiający przypomina, że przedmiary są jedynie elementem pomocniczym przy tworzeniu oferty. Kalkulacja oferty przez Wykonawcę następuje na podstawie wszystkich dostępnych materiałów, które zostały ogłoszone wraz z SIWZ.

 

18.  Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie opisu parametrów stacji DICO1M.

Odp : DICO1M - jest to oczywista omyłka pisarska, powinno być DICOM. Opis DICOM znajduje się w dokumentacji SIWZ.

 

19.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z rys. nr GM-04 kolumna anestezjologiczna jest wyposażona w gniazda gazów medycznych: sprężone powietrze - 2 szt., próżnia - 2 szt., tlen - 2 szt., natomiast w załączniku nr 5 cz3/10 kolumna anestezjologiczna jest wyposażona tlen - 2 szt., sprężone powietrze - 2 szt., próżnia -2 szt., podtlenek azotu - 1 szt., odciąg gazów poanastetycznych - 1szt.

Odp : zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami

 

20.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji pomiędzy rys. nr GM-04 a załącznikiem nr 5 do SIWZ cz3/10 i cz4/10. Różnice wynikają z ilości i rodzaju gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych.

Odp : zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

 

21.  Czy stacje przeglądowe cyfrowych obrazów medycznych mają mieć specjalne wyjście umożliwiające połącznie z systemem integracji oraz czy należy te stacje połączyć z systemem integracji umożliwiając przesyłanie obrazów medycznych.

Odp : zgodnie z SIWZ.

 

22.  Załącznik nr 7 do SIWZ, system integracji: Czy zamawiający dopuści system oparty
na okablowaniu światłowodowym z użyciem encoderów decoderów sygnału wideo?

Odp : zgodnie z SIWZ.

 

23.  Załącznik nr 7 do SIWZ, system integracji: Czy z uwagi na lokalizacje systemu w sali operacyjnej oraz podłączenie do systemu kamer z takich źródeł jak kamera pola operacyjna oraz endoskopi, Zamawiający będzie wymagał systemu spełniającego dyrektywę o wyrobach medycznych 93/42/EWG?

Odp : zgodnie z SIWZ

 

24.  Załącznik nr 7 do SIWZ, system integracji: Czy zamawiający dopuści system, który będzie rejestrował nagrania w jakości MPG2 lub MPG4?

Odp : zgodnie z SIWZ

 

25.  Załącznik nr 7 do SIWZ, system integracji: Czy Zamawiający wymaga systemu, który będzie rejestrował nagrania na 15sek przed naciśnięciem przycisku nagraj?

Odp : zgodnie z SIWZ

 

26.  Załącznik nr 7 do SIWZ, system integracji: Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał klawiaturę z powłoką bakteriobójczą?

Odp : zgodnie z SIWZ

27.  W przedmiarze branży elektrycznej brak jest systemu monitorującego oprawy awaryjne, który jest zawarty w opisie. Czy w ramach oferty należy wycenić system monitorujący oprawy awaryjne? 

Odp : zgodnie z SIWZ. Kolejny raz przypominamy, ze przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym.

 

28.  W przedmiarze branży elektrycznej brak jest połączenia centrali systemu odymiania CSO1
z centralą CSP oraz modułem CSP - zakres przedstawiony na rysunkach E71, E72.
Czy w ramach oferty należy zawrzeć wymienione połączenia? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie szczegółowej dokumentacji projektowej.

Odp : zgodnie z SIWZ. Kolejny raz przypominamy, ze przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym.

 

29.  W opisie branży elektrycznej przedstawione są dwie centrale odymiania, natomiast
w dokumentacji rysunkowej jedna. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisem
a dokumentacją rysunkową.

Odp : zgodnie z SIWZ.

 

30.  Prosimy o uszczegółowienie zakresu sieci zewnętrznych instalacji elektrycznych.
W dokumentacji brak jest opisu dotyczącego tego, co wchodzi w zakres sieci zewnętrznych.

Odp : zgodnie z SIWZ. Wszystkie materiały zostały dołączone do SIWZ.

 

31.  W dokumentacji projektowej nie jest przedstawiona instalacja SSP. Czy podany zakres jest objęty instalacją SSP? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej.

Odp : zgodnie z SIWZ, zakres SSP nie jest zawarty w tym postepowaniu.

 

32.  Załącznika nr 5.1 do SIWZ: pkt 15 Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej i satelitarnej lampy. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji w zakresie min. 200-250 mm lub 250-300 mm? Zapisy w obecnym brzmieniu uniemożliwiają zaoferowanie lamp operacyjnych wiodących producentów np. Maquet, Kls Martin, Trumpf.

Odp : zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

 

33.  Załączniki nr 5.2 oraz nr 5.7 do SIWZ: pkt. 7 oraz pkt 9 Popychacze gniazd wykonane
z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Zapisy
w obecnym brzmieniu powodują, iż wymóg ten spełnia tylko jeden producent INMED Karczewscy, co narusza zasadę konkurencyjności określoną w art. 7 ustawy PZP. Co więcej w/w parametr nie został potwierdzony referencyjnymi badaniami klinicznymi.

Odp : zgodnie z SIWZ. Zamawiającemu znanych jest kilka firm posiadających takie
lub równoważne rozwiązanie.

 

34.  W przedmiarach robót budowlanych znajdują się takie elementy jak: most zasilający 1- , 2- oraz 3 - stanowiskowy. Czy podane elementy są w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, jakie parametry techniczne powinny spełniać w/w urządzenia - urządzenia te nie zostały opisane w załączniku nr 5.

Odp : zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

 

35.  W przedmiarach robót budowlanych znajdują się takie elementy jak: lampa zabiegowa.
Czy podane elementy są w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, jakie parametry techniczne powinny spełniać w/w urządzenia - urządzenia te nie zostały opisane
w załączniku nr 5.

Odp : zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. Kolejny raz przypominamy,
że przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym.

 

36.  W przedmiarach robót budowlanych znajdują się takie elementy jak lampy bakteriobójcze NBVE (30, 60, 110). Czy Zamawiający zrezygnuje z dostaw lamp bakteriobójczych? Aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia nie wymagają wyposażania pomieszczeń w tego typu rozwiązania, co więcej badania kliniczne wykazały małą skuteczność procesu bakteriobójczego przy tego typu urządzeniach. Czy podane elementy są w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, jakie parametry techniczne powinny spełniać w/w urządzenia - urządzenia te nie zostały opisane w załączniku nr 5.

Odp : zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. Kolejny raz przypominamy,
że przedmiary są jedynie materiałem pomocniczym.

 

37.  Prosimy o podanie typu klap p.poż. 

Odp : zgodnie z SIWZ.

 

38.  Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia dotyczącego izolacji i płaszcza ochronnego znajdującego się opisie technicznym projektu wentylacyjnego: "Izolowane kanały wentylacyjne na dachu i w pomieszczeniach piwnicznych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi prowadzić w płaszczach ochronnych zabezpieczających przed zniszczeniem przez ptaki i gryzonie".

Odp : zgodnie z SIWZ. Za wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania i udowodnienia spełniania tego warunku. Jest wiele technologii takiego zabezpieczenia i nie stanowi
to żadnego problemu dla profesjonalnego wykonawcy.

 

39.  Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie nawiewniki z filtrem absolutnym oznaczają filtr H13.

Odp : zgodnie z SIWZ oraz Polską Normą PN EN 779:2012 oraz PN EN 1822:2009.

 

40.  Prosimy o dołączenie schematu technologicznego układów wentylacyjnych.

Odp : zgodnie z SIWZ. Wszelka dokumentacja została dołączona do ogłoszonego SIWZ.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Wyjaśnienie (nr 6) treści SIWZ w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.