2017

informacja z otwarcia ofert dot. OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Słupca, dn. 2 sierpnia 2017 r.    

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA 

(Pieczęć Zamawiającego)

 

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2017 na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej „u.Pzp" - Zamawiający przedstawia informacje o treści podanej poniżej.

 

W dniu 31.07.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 - I piętro Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.6.2017 na:

 

„Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

Do dnia 31.07.2017 r. do godz. 9:00 wpłynęły 2oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 23.151.802,60 zł (brutto) - słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwa złote 60/100.

                

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1 (wpływ oferty 31.07.2017 r. o godz. 8.50):

Climamedic Sp. z o.o. Sp. k.

Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A

05-816 Michałowice

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 23.702.194,78 PLN netto, plus podatek VAT tzn. 5.090.393,15 PLN, razem brutto 28.792.587,93 PLN słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 93/100 PLN brutto.

Gwarancja na roboty budowlane: 60 miesięcy,

Gwarancja na wyposażenie medyczne: 36 miesięcy.

 

  • Oferta nr 2 (wpływ oferty 31.07.2017 r. o godz. 8.00):

Konsorcjum firm:

Komputronik Biznes Sp. z o.o. , ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - lider konsorcjum,

ANCHOR PBW Sp. z o.o. ul. Zastawie III, 16-070 Choroszcz; Infracon Sp. z o.o. Sp. k., ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań - członkowie konsorcjum.

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 18.691.099,00 PLN netto, plus podatek VAT tzn. 4.298.952,77 PLN, razem brutto 22.990.051,77 PLN słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy  pięćdziesiąt jeden złotych 77/100 PLN brutto.

Gwarancja na roboty budowlane: 60 miesięcy,

Gwarancja na wyposażenie medyczne: 60 miesięcy.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

   

 

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 16 do SIWZ OR.272.6.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

 

Informacja z otwarcia ofert dot. OR.272.6.2017 w formacie pdf dostepna jest w tym miejscu.