2017

sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu GKK.272.7.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

08/08/2017    S150    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Słupca: Usługi przetwarzania danych

2017/S 150-311532

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, Osoba do kontaktów: Piotr Mańkowski, Słupca 62-400, Polska. Tel.: +48 632758624. Faks: +48 632758669. E-mail: piotr.mankowski@powiat-slupca.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.7.2017, 2017/S 131-269019)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72310000

Usługi przetwarzania danych

Zamiast: 

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Powinno być: 

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Tytuł projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu dot. GKK.272.7.2017 w formacie pdf znajduje sie w tym miejscu.