2017

informacje z otwarcia ofert dot. OR.272.8.2017 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

 

Słupca, dn. 08.09.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2017 na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

W dniu 08.09.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2017 na:

 

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 98 350,00 zł (brutto) - słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1:(wpływ oferty: 08.09.2017 r., godz. 8.15)

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę  78 807,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 18 125,61 zł, razem brutto 96 932,61 zł słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 61/100 zł brutto.

Oferuje 60 miesięczną gwarancję na komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor,

Oferuje 36 miesięczną gwarancję na drukarkę i ups (zasilacz awaryjny).

  • Oferta nr 2:(wpływ oferty: 08.09.2017 r., godz. 9.35)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELCOM Sławomir Laskowski

ul. Poznańska 3A, 62-400 Słupca

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 76 595,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 17 616,85 zł, razem brutto 94 211,85 zł słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście jedenaście złotych 85/100 zł brutto.

Oferuje 36 miesięczną gwarancję na komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor,

Oferuje 24 miesięczną gwarancję na drukarkę i ups (zasilacz awaryjny).

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ OR.272.8.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

6 tygodni od dnia zawarcia umowy

 

Warunki płatności: Zapłata ceny nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury będzie  protokół zdawczo-odbiorczy.

 

 

 

STAROSTA

                                                                                                                                   /-/ Mariusz Roga

 

 

 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 5 do SIWZ OR.272.8.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacje z otwarcia ofert w formacie pdf dostepne są w tym miejscu.