2017

Informacja z otwarcia ofert dot. OR.272.7.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

Słupca, dn. 18.09.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.7.2017

 

INFORMACJE
Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

 

Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2017 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

 

W dniu 15.09.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 25 Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2017 na:

 

 

„Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P
- budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

 

Do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4oferty.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 600 000,00 zł (brutto) - słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy.

 

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

 

  • Oferta nr 1:(wpływ oferty: 15.09.2017 r., godz. 8:00)

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 722 465,71 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 166 166,42 zł, razem brutto 888 629,13 słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 13/00 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

 

  • Oferta nr 2:(wpływ oferty: 15.09.2017 r., godz. 8:35)

Firma Drogowa ANDAR s.c. A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 861 239,24 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 198 085,03 zł, razem brutto 1 059 324,27 słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 27/00 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

  • Oferta nr 3:(wpływ oferty: 15.09.2017 r., godz. 9:50)

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska

ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23, 62-540 Kleczew

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 646 341,46 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 148 658,54 zł, razem brutto 795 000,00 słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/00 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

  • Oferta nr 4:(wpływ oferty: 15.09.2017 r., godz. 9.50)

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń

 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 560 975,61 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 129 024,39 zł, razem brutto 690 000,00 słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/00 PLN brutto.

Udziela 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)
/min. 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne zaakceptowali postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7
do SIWZ OR.272.7.2017, w których to termin wykonania zamówienia i warunki płatności przedstawiają się następująco:

 

Termin wykonania zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

2.    Zakończenie realizacji:

1)      Wykonanie robót (zgłoszenie gotowości do odbioru): w terminie 3 m-cy od dnia przekazania placu budowy,

2)      Odbiór, inwentaryzacja, rozliczenie robót: w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

Warunki płatności: jednorazowo po odbiorze robót budowlanych, przelewem na wskazane konto w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku. Ponadto, rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców (jeśli zamówienie będzie realizowane z ich udziałem) o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

 

 

 

STAROSTA 
                                                            /-/ Mariusz Roga
 
 

UWAGA!!! Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 u.Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszych informacji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodne z Załącznikiem nr 4 do SIWZ OR.272.7.2017), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. /Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 u.Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy/.

 

Informacja z otwarcia ofert w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.