2017

ogłoszenie o zamówieniu dot. GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

22/09/2017    S182    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Słupca: Usługi przetwarzania danych

2017/S 182-373894

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
Osoba do kontaktów: Piotr Mańkowski; Natalia Górniak
62-400 Słupca
Polska
Tel.: +48 632758624
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl
Faks: +48 632758669

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiat-slupca.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługUsługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Polska.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W ramach niniejszego zamówienia należy zeskanować dokumentację zawartą
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz dokonać jej georeferencji.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79.99.91.00-4 usługi skanowania,
72.31.20.00-5 usługi wprowadzania danych,
72.25.20.00-6 usługi komputerowe w zakresie archiwizowania,
71.35.41.00-5 usługi odwzorowania cyfrowego,
72.31.00.00-1 usługi przetwarzania danych.
2. Zakres opracowania stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Słupeckiego i jedynie dla zwiększenia przejrzystości omawianych zagadnień został podzielony na trzy części:
1) Część 1 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Powidz, Ostrowite, Orchowo,
2) Część 2 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Strzałkowo, Słupca - obszar wiejski, Słupca - Miasto,
3) Część 3 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Lądek, Zagórów - obszar wiejski, Zagórów - Miasto.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Realizacja zamówienia obejmuje:
1) przetworzenie arkuszy analogowych map zasadniczych do postaci cyfrowej (rastrowej),
2) wpasowanie i kalibracja rastrów zasadniczych map analogowych w układ współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-2000" południk 18,
3) przekształcenie do postaci cyfrowej materiałów pzgik przechowywanych tylko
w formie analogowej,
4) uzupełnienie bazy ewidencji materiałów pzgik o materiały zasobu przekształcone przez Wykonawcę do postaci cyfrowej oraz o materiały posiadające formę cyfrową,
a nie wykazane w ewidencji materiałów pzgik,
5) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac w formie operatu technicznego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)CzęściTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 2. Zakres opracowania stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Słupeckiego i jedynie dla zwiększenia przejrzystości omawianych zagadnień został podzielony na trzy części:
1) Część 1 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Powidz, Ostrowite, Orchowo,
2) Część 2 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Strzałkowo, Słupca - obszar wiejski, Słupca - Miasto,
3) Część 3 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Lądek, Zagórów - obszar wiejski, Zagórów - Miasto.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Realizacja zamówienia obejmuje:
1) przetworzenie arkuszy analogowych map zasadniczych do postaci cyfrowej (rastrowej),
2) wpasowanie i kalibracja rastrów zasadniczych map analogowych w układ współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-2000" południk 18,
3) przekształcenie do postaci cyfrowej materiałów pzgik przechowywanych tylko
w formie analogowej,
4) uzupełnienie bazy ewidencji materiałów pzgik o materiały zasobu przekształcone przez Wykonawcę do postaci cyfrowej oraz o materiały posiadające formę cyfrową,
a nie wykazane w ewidencji materiałów pzgik,
5) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac w formie operatu technicznego.
5. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia".
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując
z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umówionego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (wraz z podaniem nazwy firmy), której wykonanie powierzy podwykonawcom.
10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia a w szczególności czynności skanowania oraz wprowadzania danych do baz były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
11. W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 1 ust. 4 umowy) ustala się, co następuje:
1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem
nr 8 do SIWZ,
2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:
a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 10 SIWZ (§ 1 ust. 4 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,
b) w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym
w rozdziale II ust. 10 SIWZ (§ 1 ust. 4 umowy) zrealizował przedmiot umowy
za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
c) brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.
3) brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę
za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
II.2.2)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniachJest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: GKK.272.9.2017".
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 25.10.2017 r., do godz. 10:00.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie; poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu
w związku z art. 46 ust. 1 ustawy.
Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający
jej dekompletację.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób niewłaściwy wadium, zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7 b.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, w sytuacjach określonych przez ustawę.
12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:III.1.4)Inne szczególne warunkiIII.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoIII.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowaIII.2.3)Kwalifikacje techniczneInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeśli Wykonawca:
c.1.) wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
co najmniej jednym zamówieniem o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wykazana usługa obejmowała digitalizację (skanowaniu) oraz implementację zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.
/w przypadku, gdy wartość prac wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni
z ostatniej tabeli przez wszczęciem postępowania./
c.2.) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a także rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
(art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
/Zamawiający umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu Wykonawcom posiadającym uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności / działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce/
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczące określonego zawoduIII.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj proceduryOtwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto. Waga 60

2. Gwarancja na wykonane usługi. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: GKK.272.9.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoIV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu25.10.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuIV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofertData: 25.10.2017 - 10:30

Miejscowość:

Starostwo Powiatowe w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaVI.2)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Tytuł projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".
VI.3)Informacje dodatkowe TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie realizacji - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zakończenie realizacji całości przedmiotu - do 29 maja 2018 roku.
1) zgłoszenie gotowości do odbioru całości prac w celu przeprowadzenia weryfikacji: 15 maja 2018 r.,
2) sporządzenie protokołu z weryfikacji: 22 maja 2018 r.,
3) ostateczny termin wykonania przedmiotowych prac: 29 maja 2018 r.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „ustawy".
2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 „ustawy".
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 „ustawy".
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 „ustawy", jak również art. 24 ust. 5 pkt 1 „ustawy", może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. powyżej tj. z art. 24. ust. 8 „ustawy".
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH l DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Do oferty każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postepowaniu.
1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem". Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika nr 4
do niniejszej SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów
1) wykaz usług (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ) wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz,
b) wykaz usług należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) wykaz osób (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz osób,
b) wykaz osób należy złożyć w oryginale,
3a. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy,
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).
3b. Informacje odnośnie dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) ust. 3a pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
b) ust. 3a pkt 2-4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie w pkt 1) lit. a) oraz lit. b) b1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w niniejszym ustępie w pkt 1) lit. b) a1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,
3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3b pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3b pkt 2) stosuje się.
4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 3a pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 3b pkt 1) lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3b pkt 2) zdanie pierwsze stosuje się.
6) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia - powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów,
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) „ustawy",
4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane,
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacją finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego rozdziału
7) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a „ustawy", przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia wymienionych w niniejszej SIWZ w ust 3a pkt 1-9).
6. Informacje dotyczące formy dokumentów:
1) oświadczenia wymienione w ust. 1, pkt 1 i 2), ust. 1a, ust. 2, ust. 3 pkt. 1-2), ust. 3a pkt 5-9), ust. 3b pkt 3),5), ust. 5 pkt. 2), niniejszego rozdziału dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a „ustawy" oraz dotyczące Podwykonawcy, składane są w oryginale - również oświadczenia złożone w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 90 ust. 1 „ustawy", a także dla zmiany lub wycofania oferty,
2) dokumenty inne niż oświadczenia wskazane powyżej w pkt. 1) niniejszego ustępu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
3) za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca; Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
5) ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jak również pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem - również te złożone w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp,
6) gdy złożone kopie dokumentów, innych niż oświadczenia, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej ich kopii;
7) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów:
1) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału (składanych w ramach „jednolitego dokumentu"), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszego rozdziału (składanych w ramach „jednolitego dokumentu"), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne,
3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców
lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w niniejszym rozdziale SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców.
11. Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa ust. 1 składane w formie i ramach „jednolitego dokumentu",
2) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2
do SIWZ) [złożony w formie oryginału];
3) pełnomocnictwo do reprezentowania [złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie] Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
4) dokument wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację);
b) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednakże, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne pisma przekazane drogą elektroniczną
lub faksem wymagają niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu wysłania.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) kwestie merytoryczne: Krzysztof Andrzej Warzych - tel. 63 275 86 23,

fax. 63 275 86 69, e-mail: krzysztof.warzych@powiat-slupca.pl, Adrian Staszewski -

tel. 63 275 86 45, fax. 63 275 86 69, adrian.staszewski@powiat-slupca.pl;

2) kwestie formalne: Natalia Górniak, Piotr Mańkowski - tel. (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69: e-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl;

3. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednakże
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; pod warunkiem,
że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania,
a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej - zamieszczona również na tej stronie.
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.
ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze składającymi
się na nią dokumentami.
Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej - zamieszcza ją także na tej stronie.
Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.
2. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Dzienniku ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające
w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że nie może być on krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy.
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.
6. Zawartość oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (składane w formie i w ramach „jednolitego dokumentu" -załącznik nr 3 do SIWZ);
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (składane w formie i w ramach „jednolitego dokumentu" - załącznik nr 3 do SIWZ),
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum/spółka cywilna), o treści wymaganej w art. 23
ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców;
5) Wykonawca winien do oferty przedłożyć dokument wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację);
b) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana
i zaparafowana.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
9. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były podpisane przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20,
62-400 Słupca; do dnia 25.10.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.
Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:
POWIAT SŁUPECKI
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017
„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla obszaru Powiatu Słupeckiego"
Nie otwierać przed 25.10.2017 r. godz. 10:30
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25.10.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na jego wniosek.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać
się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1a. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
1. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego - cena brutto.
2. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji na wykonane usługi, do którego
On się zobowiązuje.
5. Zamawiający wymaga minimum 36-cio miesięcznego okresu gwarancji na wykonane usługi.
6. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
7. W postępowaniu wygrywa oferta z największą uzyskaną liczbą punktów.
8. Zamawiający, obliczając ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
A / Cena brutto - 60 %
B / Gwarancja na wykonane usługi - 40 %
a. W kryterium cena brutto oferta może maksymalnie otrzymać 60 pkt.
W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
C = (C1/C2) * 100 pkt. * 60 %
gdzie:
C = liczba punktów w kryterium cena brutto,
C1 = najniższa zaoferowana cena,
C2 = cena oferty badanej.
b. W kryterium gwarancja na wykonane usługi oferta może maksymalnie otrzymać 40 pkt.
W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
G = (G1/G2) * 100 pkt. * 40 %
gdzie:
G = liczba punktów w kryterium gwarancja na wykonane usługi,
G1 = okres gwarancji badanej oferty,
G2 = najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.
Maksymalny okres gwarancji na wykonane usługi przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu gwarancji będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu gwarancji, jaki został przedstawiony
w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego
niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium gwarancja na wykonane usługi. W takim przypadku okres dłuższy niż 120 miesięcy traktowany będzie, jak okres 120 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonane usługi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 36-cio miesięcznego okresu gwarancji bądź brak wskazania oferowanego okresu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru:
Lo = C + G
gdzie:
Lo = łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną,
C = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto,
G = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium gwarancja
na wykonane usługi.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ
oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia urnowy wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.
3. Jeżeli wybrany Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom to do zawarcia przez niego umowy z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.
4. /uchylony/.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia:
1) od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 8,00 % ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2) należną całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy" - nr sprawy: GKK.272.9.2017".
2. Zasady zwrotu zabezpieczenia:
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30 % wysokości zabezpieczenia,
3) kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
DOPUSZCZALNE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach oraz na następujących warunkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) - cena netto podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty Wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty);
2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
a) działaniem siły wyższej (w szczególności: powódź, intensywne ulewy, długotrwałe podtopienia lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne - wysokie i/lub niskie temperatury powietrza, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy
w dostawie energii elektrycznej), której strony nie mogły przewidzieć uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym,
b) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, jeśli terminy ich wykonania, rodzaj albo zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
c) brakiem możliwości udostępnienia przez zamawiającego pomieszczenia do wykonania przedmiotowego zadania; w takiej sytuacji termin realizacji umowy będzie przedłużony o czas odpowiadający okresowi, w którym zamawiający nie udostępnił pomieszczenia;
3) wprowadzenie zmian w warunkach technicznych powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
4) w przypadku zaistnienia konieczności poprawienia omyłek pisarskich lub rachunkowych;
5) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
3. Sprawy związane ze zmianą umowy reguluje art. 144 u.Pzp.
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca powierza / nie powierza * wykonanie części prac Podwykonawcom
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie zgody
na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin
na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy
niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z Podwykonawcą.
9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezez Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:19.9.2017

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Ogłoszenie o zamowieniu w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.