2017

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. OR.272.8.2017 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Ogłoszenie nr 500038872-N-2017 z dnia 05-10-2017 r.

Powiat Słupecki: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 581399-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OR.272.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213000-5 komputery osobiste, 30232100-5 drukarki i plotery, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zakup i dostawę komputera przenośnego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, 2) zakup i dostawę komputerów stacjonarnych (komputer, monitor, ups) wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, 3) zakup i dostawę drukarki. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie obowiązki i prace wymienione we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ) oraz w jej integralnych częściach. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Za rozwiązania równoważne uznaje się zastosowanie innych materiałów urządzeń, produktów, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających lub przewyższających opisane w załącznikach do niniejszej SIWZ. 7. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę (uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), to przyjmuję się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w załącznikach do niniejszej SIWZ. 8. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów, produktów i sposobów wykonania przyjętych w załącznikach niniejszej SIWZ. 9. Zamówienie obejmuje również prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 10. Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga od Wykonawcy: a. minimum 36-cio miesięcznego okresu gwarancji na komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor, b. minimum 24-ro miesięcznego okresu gwarancji na drukarkę i ups (zasilacz awaryjny), c. rękojmi za wady na okres 24 m-cy. 11. Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itd.). Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do naprawy usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. 12. W zakresie przedmiotu zamówienia - szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji opisuje/określają Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

 

Dodatkowe kody CPV: 30232100-5, 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 77235.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Email wykonawcy: biuro@kombit.poznan.pl
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 96 932,61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94 211,85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96 932,61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.