2017

sprostowanie nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

9/11/2017    S215    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Słupca: Usługi przetwarzania danych

2017/S 215-447866

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, Osoba do kontaktów: Piotr Mańkowski, Natalia Górniak, Słupca 62-400, Polska. Tel.: +48 632758624. Faks: +48 632758669. E-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.9.2017, 2017/S 182-373894)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72310000

Usługi przetwarzania danych

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.11.2017 r., do godz. 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.11.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.11.2017 (10:30)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca;

do dnia 21.11.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 21.11.2017 r. godz. 10:30.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 21.11.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23.11.2017 r., do godz. 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.11.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

23.11.2017 (10:30)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca;

do dnia 23.11.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane.

Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.9.2017

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 23.11.2017 r. godz. 10:30

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 23.11.2017 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu w formacie pdf dostępne jest wtym miejscu.