2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR. 272.10.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

Słupca, dnia 17 listopada 2017 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.10.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.10.2017 na: „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „u.Pzp", Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym OR.272.10.2017, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski, Rozalin 64, 62-400 Słupca, oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 550 995,20 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 126 725,90 zł, razem brutto 677 724,10 zł (słownie brutto: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 10/100). Wykonawca oferuje 60 miesięczną rękojmię na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna).

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. cena brutto 60%, rękojmia na wykonane prace budowlane (materiały i robocizna) 40%. 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych i uzyskała największą liczbę punktów tj. 97,55 zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pozostałe złożone oferty:

 

  • Firma Drogowa ANDAR s.c. A. D. Białobrzyccy, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  • IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów
w
kryterium cena brutto

Liczba punktów
w
kryterium

rękojmia na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)

/ min. 36 m-cy/

Razem liczba punktów

1.

 

BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski

Rozalin 64, 62-400 Słupca

 

57,55 pkt

40,00 pkt

97,55 pkt

2.

 

Firma Drogowa ANDAR s.c. A. D. Białobrzyccy

ul. Wodna 18,
62-200 Gniezno

 

38,25 pkt

40,00 pkt

78,25 pkt

3.

 

IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany

Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń

 

60,00 pkt

24,00 pkt

84,00 pkt

Numeracja ofert według odczytywania podczas publicznego otwarcia ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) u.Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) u.Pzp zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 23.11.2017 r.

 

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Otrzymują:

1.        Wykonawca BUDMAR Firma Remontowo-Budowlana Marcin Gutowski, Rozalin 64, 62-400 Słupca.

2.        Wykonawca Firma Drogowa ANDAR s.c. A. D. Białobrzyccy, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno.

3.        Wykonawca IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń.

4.        Strona internetowa: www.bip.powiat-slupca.pl.

5.        Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

6.        Aa.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.